Studia II stopnia

Sylwetka Absolwenta kierunku Turystyka i Rekreacja II-go stopnia

 

1. Sylwetka absolwenta studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja II-go stopnia. Specjalność Odnowa biologiczna

Absolwent jest przygotowany do pracy zawodowej m.in. w: ośrodkach spa i odnowy biologicznej, sanatoriach, placówkach sportowych i rekreacyjnych oraz do samodzielnego prowadzenia działalności  gospodarczej w zakresie odnowy biologicznej.  

Wiedza

Absolwent posiada wiedzę w ramach, której rozumie i poddaje analizie procesy psychosomatyczne ważne dla minimalizowania negatywnych skutków pracy fizycznej i umysłowej. Zna podstawowe rodzaje zabiegów fizjoterapeutycznych oraz środki, metody
i formy stosowane w odnowie biologicznej. Wie jak wspomóc procesy restytucji określoną dietą i suplementacją.

Umiejętności

W ramach zdobytych umiejętności absolwent potrafi wskazać miejsce i rolę odnowy biologicznej w kształtowaniu postaw prozdrowotnych społeczeństwa. Planuje, programuje oraz wykonuje zabiegi odnowy biologicznej, z uwzględnieniem wieku, stanu zdrowia i potrzeb uczestników. Posiada umiejętność stosowania technik relaksacyjnych. Posiada kluczowe kompetencje w zakresie żywienia i suplementacji w odnowie biologicznej.

Kompetencje społeczne

Absolwent zdobywa kompetencje społeczne w ramach, których systematycznie pogłębia wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe, odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, potrafi właściwie kierować zespołem, przewiduje wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalności, potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy etyczne związane z wykonywaną pracą. Realizuje zadania w sposób zapewniający bezpieczeństwo własne i podopiecznych.


2. Sylwetka absolwenta studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja II-go stopnia. Specjalność Rekreacja Ruchowa z Odnową Psychosomatyczną

Absolwent to animator czasu wolnego, który potrafi planować, programować i obsługiwać imprezy związane z aktywnością turystyczną i rekreacyjną.


Wiedza

Absolwent posiada poszerzoną wiedzę o człowieku, zna budowę oraz zasady funkcjonowania aparatu ruchowego, wymienia i opisuje schorzenia różnych układów (ruchu, oddechowego, krążenia) oraz różne dysfunkcje organizmu człowieka. Charakteryzuje zmiany inwolucyjne i patologiczne wybranych narządów i układów. Zna zasady planowania i programowania różnego rodzaju aktywności ruchowej, ma wiadomości o metodach i środkach stosowanych w rekreacji ruchowej osób z różnymi dysfunkcjami. Ma pogłębioną wiedzę ogólną o problemach, metodach i narzędziach badawczych właściwych dla turystyki i rekreacji. Zna metody i środki minimalizowania negatywnych skutków pracy, wie w jaki sposób dobrać i zastosować środki oraz metody aktywności ruchowej, wie, w jaki sposób połączy.

Umiejętności

Absolwent potrafi właściwie zaplanować i przeprowadzić imprezę turystyczną i rekreacyjną z uwzględnieniem wieku, stanu zdrowia i sprawności uczestników. Posiada kluczowe kompetencje w zakresie samodzielnego programowania odnowy biologicznej. Potrafi przeprowadzić zajęcia usprawniające z osobami starszymi oraz z różnymi dysfunkcjami, proponuje alternatywne formy ruchu odpowiednio do możliwości uczestników. Projektuje obciążenia treningowe służące zdrowiu, stosując odpowiednie środki i metody. Posiada umiejętność stosowania technik relaksacyjnych w rekreacji, potrafi dobrać odpowiednie sposoby odnowy sił po aktywności ruchowej, posiada umiejętność wykorzystania aktywności fizycznej w profilaktyce wykluczenia i patologii społecznej, potrafi zastosować podstawowe metody restytucji.

Kompetencje społeczne

Absolwent zdobywa kompetencje społeczne w ramach, których systematycznie pogłębia wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe, odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, potrafi właściwie kierować zespołem, przewiduje wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalności, potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy etyczne związane z wykonywaną pracą. Realizuje zadania w sposób zapewniający bezpieczeństwo własne i podopiecznych.

 

3. Sylwetka absolwenta na kierunku Turystyka i Rekreacja II-go stopnia. Specjalność Turystyka kulturowa

Absolwent przygotowany jest do prowadzenia działalności gospodarczej i do pracy zawodowej, m.in. w hotelach, pensjonatach, biurach podróży, placówkach gastronomicznych, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, centrach rekreacji, placówkach ochrony zdrowia, klubach sportowych i rekreacyjnych. Uczestnik specjalności turystyka kulturowa może występować w charakterze inwentaryzatora dziedzictwa kulturowego (np. w pracach nad strategią rozwoju turystyki, oceną potencjału itp.); być organizatorem promocji dziedzictwa kulturowego, przygotowywać plany imprez turystyki kulturowej w firmach turoperatorskich (organizatorów turystyki). Pełnić funkcję właściciela, menedżera firmy turoperatorskiej specjalizującej się w niszowej turystyce kulturowej; popularyzować wiedzę o dziedzictwie kulturowym (szczególnie po zaliczeniu specjalności dziennikarstwo podróżnicze) w różnych mediach, instytucjach kultury działających na rzecz zachowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego (muzea, skanseny, fundacje, stowarzyszenia lokalne i regionalne); być specjalistą w zakresie adaptacji obiektów kulturowych, zabytkowych oraz w zakresie projektowania szlaków turystyki kulturowej. Specjalność turystyka kulturowa pozwala nabyć umiejętności przydatne w zawodzie: pilot wycieczek, przewodnik, jak i do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie turystyki. Specjalność ta w znacznie szerszym zakresie niż w przypadku innych specjalności prezentuje wiedzę humanistyczną z zakresu historii świata, dziejów Polski. Zaznajamia z osiągnięciami kultury materialnej i niematerialnej, w tym m.in.: dziełami sztuki, architekturą, literaturą, muzyką, filmem oraz sposobami dystrybucji kultury (wystawy, eventy). Odwołuje się do etnografii. Przybliża miejsca, postacie, produkty (rzemieślnicze, kulinarne), historyczne i współczesne wydarzenia, stanowiące o atrakcyjności regionów turystycznych.

 

Wiedza

Absolwent posiada wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, umożliwiającą poznawanie kultury odwiedzanych krajów, regionów. Zna tradycje, styl życia, zwyczaje i obyczaje mieszkańców różnych części świata. Łączy wiedzę z zakresu dziedzictwa kulturowego Polski i świata z umiejętnością jego oceny, waloryzacji, a następnie wykreowania produktu turystycznego, którego rdzeniem jest dziedzictwo. Posiada wiedzę na temat roli i znaczenia kulturotwórczej działalności człowieka; osiągnięć wybitnych twórców; dzieł sztuki, zabytków i współczesnej architektury oraz wiedzę na temat podróży kulturowych na przestrzeni dziejów i ich popularyzacji w tradycyjnych i nowych mediach. Posiada wiedzę o normach i regułach prawnych, organizacyjnych oraz etycznych różnych społeczności, w tym wiedzę na temat miejscowych tradycji, zwyczajów i obrzędów.

Umiejętności

Absolwent nabywa umiejętności pozwalające na projektowanie i realizację różnorodnych przedsięwzięć w zakresie turystyki i rekreacji. Potrafi przeprowadzać analizę krytyczną źródeł i formułować wnioski oraz wykorzystywać wyniki prac naukowych z zakresu historii kultury, sztuki, literatury, filmu. Umie zaplanować tematyczną wyprawę terenową i przedstawić ją w formie prezentacji multimedialnej; przygotować relację z podróży studyjnej, promującą wybraną trasę podróży lub miejsce docelowe, w celu poznania miejscowej kultury. Potrafi promować obiekty dziedzictwa kulturowego i szlaki kulturowe; umiejętnie przekazywać wiedzę z zakresu turystyki kulturowej uczestnikom wycieczek, wypraw turystycznych oraz przekazywać relacje z podróży i podejmować działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego.

Kompetencje społeczne

Uczestnik specjalności turystyka kulturowa potrafi docenić osiągnięcia kulturalne oraz rozumie tradycje i zwyczaje mieszkańców różnych krajów, regionów. Posiada umiejętność komunikowania się z jednostką oraz grupą społeczną, w tym także w odniesieniu do przedstawicieli innych kultur i społeczności. Potrafi prezentować zdobytą wiedzę i umiejętności z wykorzystaniem narzędzi informacyjnych oraz formułować krytyczne sądy. Jest świadomy zdobytej wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia permanentnego.

 

4. Sylwetka absolwenta studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja II-go stopnia. Specjalność Zarządzanie w Turystyce i Rekreacji

Absolwent jest przygotowany do organizowania i samodzielnego zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi, rekreacyjnymi i sportowymi

Wiedza

Posiada wiedzę w zakresie zarządzania strategicznego, operacyjnego i taktycznego przedsiębiorstwami turystycznymi, również w zakresie metod badań poszczególnych obszarów ich działalności (np. badania rynku, analiza strategiczna, analizy finansowa, ocena efektywności projektów inwestycyjnych, ocena zasobów ludzkich). Rozpoznaje skutki przyrodnicze, ekonomiczne i społeczne przemian gospodarki turystycznej państw i regionów. Zna podstawy ekonomii menedżerskiej i geografii ekonomicznej oraz potrafi je odnieść do procesu zarządzania organizacją turystyczną. Posiada wiedzę na temat roli zasobów ludzkich we współczesnych organizacjach turystycznych, znaczenia społecznej odpowiedzialności biznesu w turystyce i rekreacji, a także zasad tworzenia instrumentów badawczych w zakresie nauk ekonomicznych i przyrodniczych.

Umiejętności

Absolwent jest przygotowany do inicjowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w turystyce i rekreacji, a także poruszania się na rynku pracy. Potrafi dokonać oceny i wyboru optymalnych rozwiązań w zakresie prowadzonej działalności turystycznej i rekreacyjnej oraz ich wpływu na otoczenie geograficzne przedsiębiorstwa. Posiada umiejętności w zakresie zarządzania strategicznego i operacyjnego przedsiębiorstwami  turystycznymi. Potrafi wyjaśniać i interpretować ekonomiczne i przyrodnicze uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstwa turystycznego a następnie dobrać odpowiednie metody i narzędzia do opisu oraz analizy problemów i obszarów działalności organizacji turystycznej i jej otoczenia.

 

Kompetencje społeczne

Świadomie i kompetentnie pełni rolę przedsiębiorcy, pracownika i konsumenta turystycznego. Potrafi wziąć odpowiedzialność za powierzone mu zadania, a także zadbać o klimat i atmosferę w miejscu pracy. Posiada umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji w sytuacjach kryzysowych. Przestrzega i propaguje etyczne postawy i wrażliwości społeczne w ramach wyznaczonych ról organizacyjnych i społecznych

Wyszukaj pracownika

Dołącz do nas!

Najbliższe wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń.