Kierunek fizjoterapia - studia II st.

Opis kierunku

Studia II stopnia w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym) trwają 4 semestry, kończą się obroną pracy magisterskiej oraz nadaniem stopnia magistra fizjoterapii. Absolwenci posiadają pogłębioną wiedzę z zakresu prowadzenia diagnostyki funkcjonalnej i interpretacji jej wyników, specjalistycznych metod postępowania terapeutycznego oraz  planowania i kontrolowania efektywności procesu rehabilitacji medycznej. Ponadto, dzięki posiadanej wiedzy i umiejętnościom z zakresu planowania i prowadzenia badań naukowych, absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów III stopnia – doktoranckich. Wśród podstawowych treści kształceni a znajduje się m.in. genetyka, farmakologia, psychoterapia oraz ekonomia i marketing w służbie zdrowia. Natomiast grupa treści kierunkowych obejmuje m.in. metody specjalne fizjoterapii, fizjoterapię i traumatologię sportową, diagnostykę funkcjonalną i programowanie rehabilitacji w poszczególnych dziedzinach medycyny czy badania  wysiłkowe. Ponadto studenci mogą w znacznym stopniu kształtować tok studiów dzięki znacznemu udziałowi przedmiotów obieralnych, jak m.in. aparatura medyczna i pomiary sygnałów biomedycznych, współczesne metody diagnozowania narządu ruchu, podstawy hipoterapii i kynoterapii czy zakładanie i funkcjonowanie organizacji III sektora.

 

 

Ukończenie kierunku fizjoterapia daje szeroki zakres możliwości podjęcia pracy. Absolwenci przygotowani są do podjęcia pracy na stanowisku fizjoterapeuty w placówkach służby zdrowia, takich jak: szpitale o różnym profilu, przychodnie specjalistyczne, zakłady rehabilitacji czy ośrodki sanatoryjne i uzdrowiska. Stanowiska fizjoterapeuty z powodzeniem funkcjonują również w placówkach oświatowych (np. międzyszkolne ośrodki gimnastyki korekcyjnej, ośrodki wychowawczo-rehabilitacyjne), klubach sportowych, zakładach pracy chronionej i warsztatach terapii zajęciowej oraz organizacjach pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia) działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Coraz większą popularność zdobywają gabinety odnowy biologicznej, ośrodki SPA, kluby fitness oraz kliniki zdrowia i urody, gdzie fizjoterapeuci również znajdują zatrudnienie. Ponadto, na popularność zawodu fizjoterapeuty wpływ mają zmiany zachodzące w społeczeństwie, związane z jego starzeniem się i coraz większą świadomością prowadzenia zdrowego stylu życia, co wpływa na popyt na usługi z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Sylwetka i kwalifikacje absolwenta

Absolwenci studiów II stopnia, w porównaniu do absolwentów studiów zawodowych są przygotowani do samodzielnej pracy z osobami w różnym wieku, o utraconej lub obniżonej wskutek różnych jednostek chorobowych bądź urazów sprawności. Ponadto są przygotowani do podjęcia pracy w jednostkach badawczych, szkolnictwie oraz administracji państwowej i samorządowej. Absolwent studiów drugiego stopnia przygotowany jest do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).


Absolwent charakteryzuje się następującą wiedzą oraz umiejętności:

  • posiada poszerzoną wiedzę na temat budowy i funkcjonowania poszczególnych układów człowieka;
  • zna i potrafi korzystać z specjalistycznych metod fizjoterapeutycznych wykorzystywanych m.in. w ortopedii i traumatologii, neurologii i neurologii dziecięcej, reumatologii, kardiologii i pulmonologii;
  • potrafi dokonywać oceny stanu funkcjonalnego pacjentów, na potrzeby prowadzenia specjalistycznej fizjoterapii;
  • potrafi wykonywać badania czynnościowe, niezbędne do programowania i kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii;
  • posiada poszerzoną wiedzę dotyczącą dobierania i dostosowywanie do potrzeb pacjenta wyrobów medycznych wykonywanych metodami produkcji seryjnej będących przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi;
  • potrafi prowadzić działalność profilaktyczną, polegającej na kierowaniu i popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych oraz kształtowaniu i podtrzymywaniu sprawności i wydolności osób w różnym wieku w celu zapobiegania niepełnosprawności;
  • potrafi wydawać opinie odnośnie stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii oraz przebiegu procesu fizjoterapii.

 

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją toku studiów - zakładka Student >> Programy kształcenia

Wyszukaj pracownika

Dołącz do nas!

Najbliższe wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń.