Studia I stopnia

Sylwetka Absolwenta kierunku Turystyka i Rekreacja I-go stopnia

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku turystyka i rekreacja otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Specyfika kierunku wymaga opanowania przez absolwenta wszechstronnej wiedzy w wielu dziedzinach, w tym przyrodniczej, humanistycznej, ekonomicznej i organizacyjno-prawnej oraz umiejętności praktycznych umożliwiających działalność zawodową w branży turystycznej i rekreacyjnej.

 

 

Wiedza

 

Absolwent posiada wiedzę o człowieku w ujęciu filozoficznym, etycznym, psychologicznym, ekonomicznym, biologicznym, socjologicznym i pedagogicznym. Zna rozmieszczenie, specyfikę i walory turystyczne regionów Polski i świata. Rozumie podstawowe zjawiska zachodzące w środowisku geograficznym i role jaką odgrywa w nich człowiek. Ma podstawową wiedzę o typowych rodzajach, podmiotach i elementach rynku turystycznego oraz wzajemnych relacjach zachodzących na rynku turystycznym oraz o roli gospodarki turystycznej w procesach rozwoju społeczno-ekonomicznego. Posiada ogólną wiedzę na temat uruchamiania oraz zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym i rekreacyjnym. Zna znaczenie i sposoby pobudzania przedsiębiorczości w obszarze turystyki i rekreacji. Posiada podstawowa wiedzę o wysiłku fizycznym oraz o metodach diagnozowania i kształtowania zdolności motorycznych i umiejętności ruchowych. Ma wiedzę na temat poszczególnych rodzajów i form turystyki i rekreacji. Zna i rozumie istotę i znaczenie rekreacji ruchowej dla różnych grup społecznych i w różnych okresach życia człowieka. Rozumie cele, zadania, funkcje edukacji zdrowotnej w promocji zdrowia i profilaktyce chorób cywilizacyjnych. Zna metody oceny stanu psychofizycznego człowieka, w zakresie niezbędnym dla oceny możliwości podejmowania przez niego turystyki i rekreacji.

 

 

Umiejętności

 

Absolwent posiada umiejętności pozwalające na planowanie i realizację przedsięwzięć w zakresie turystyki i rekreacji, przygotowanie oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców, oraz nawiązywanie kontaktów i komunikowanie się w co najmniej jednym języku obcym. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także do pracy w sektorze turystyki krajowej i zagranicznej (hotele, domy wypoczynkowe, ośrodki rekreacyjne i sportowe, jednostki obsługi ruchu turystycznego), w administracji rządowej i samorządowej, na stanowiskach odpowiedzialnych za rozwój turystyki i rekreacji oraz w organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach.

 

 

Kompetencje społeczne

 

Potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz pełnić w niej różnorodne role. Potrafi umiejętnie zarządzać czasem i priorytetami. Prawidłowo interpretuje i rozstrzyga dylematy związane z działalnością zawodową w branży turystycznej i rekreacyjnej. Może uczestniczyć w przygotowaniu prostych opracowań i projektów dotyczących turystyki i rekreacji. Jest propagatorem prozdrowotnego stylu życia, dba o własne zdrowie i sprawność fizyczną. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, zarówno pełniąc rolę konsumenta lub przedsiębiorcy turystycznego, jak i pracownika przedsiębiorstwa turystycznego lub aparatu administracji turystycznej.

 

Wyszukaj pracownika

Dołącz do nas!

Najbliższe wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń.