Kierunek fizjoterapia - studia jednolite magisterskie

Opis kierunku

Studia jednolite magisterskie trwają 10 semestrów w trybie stacjonarnym jak i w trybie niestacjonarnym. Studia te kończą się nadaniem tytułu magistra fizjoterapii. Absolwenci uzyskują wiedzę z zakresu poprawnego wykonywania wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych oraz kwalifikacje wymagane do prowadzenia fizjoterapii u osób w każdym wieku, z różnymi dysfunkcjami i jednostkami chorobowymi. Posiadają również pogłębioną wiedzę z zakresu prowadzenia diagnostyki funkcjonalnej i interpretacji jej wyników, specjalistycznych metod postępowania terapeutycznego oraz  planowania i kontrolowania efektywności procesu rehabilitacji medycznej. Ponadto, dzięki posiadanej wiedzy i umiejętnościom z zakresu planowania i prowadzenia badań naukowych. Daje to możliwość pracy indywidualnej, w zespołach rehabilitacyjnych placówek służby zdrowia, ośrodkach sportowych lub odnowy biologicznej oraz organizacjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Osoby, które uzyskały tytuł magistra przygotowane są również do podjęcia studiów podyplomowych, studiów III stopnia – doktoranckich oraz licznych kursów specjalistycznych metod wykorzystywanych w fizjoterapii. Wśród podstawowych treści kształcenia znajduje się m.in. anatomia człowieka (prawidłowa, palpacyjna, rentgenowska), fizjologia, biomechanika kliniczna, kinezjologia, języki obce. Natomiast grupa treści kierunkowych obejmuje m.in. kinezyterapię, fizykoterapię, masaż leczniczy, terapię manualną oraz fizjoterapię kliniczną w dysfunkcjach narządu ruchu i chorobach wewnętrznych, metody specjalne fizjoterapii, fizjoterapię i traumatologię sportową, diagnostykę funkcjonalną i programowanie rehabilitacji w poszczególnych dziedzinach medycyny czy badania wysiłkowe. Studenci mają możliwość elastycznego kształtowania toku studiów poprzez wybór przedmiotów najbliższych ich zainteresowaniom. Na studiach stacjonarnych znaczna część zajęć klinicznych prowadzona jest w placówkach służby zdrowia lub specjalistycznych pracowniach. Studia niestacjonarne realizowane są w postaci sobotnio-niedzielnych zjazdów w oparciu o specjalistyczne pracownie i laboratoria Uczelni, przy czym część zajęć klinicznych realizowana jest w placówkach służby zdrowia w formie tygodnia zjazdowego.

 

Sylwetka i kwalifikacje absolwenta

Absolwent studiów jednolitych magisterskich uzyskuje wiadomości i umiejętności niezbędne do kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności oraz wydolności osób w różnym wieku, utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób bądź urazów. Absolwenci są przygotowani do podejmowania pracy w różnych typach placówek służby zdrowia: w szpitalach, przychodniach rehabilitacyjnych, prywatnych gabinetach, sanatoriach oraz organizacjach pozarządowych działających w sferze ochrony zdrowia. Absolwenci studiów jednolitych magisterskich, w porównaniu do absolwentów studiów zawodowych są przygotowani do samodzielnej pracy z osobami w różnym wieku, o utraconej lub obniżonej wskutek różnych jednostek chorobowych bądź urazów sprawności. Ponadto są przygotowani do podjęcia pracy w jednostkach badawczych, szkolnictwie oraz administracji państwowej i samorządowej. Absolwent studiów jednolitych magisterskich przygotowany jest do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Absolwent charakteryzuje się następującą wiedzą oraz umiejętności:

 • zna budowę poszczególnych układów człowieka i rozumie ich funkcjonowanie;
 • potrafi scharakteryzować procesy fizjologiczne oraz patologiczne w przebiegu różnych schorzeń;
 • zna i potrafi interpretować mechanizmy działania określonych zabiegów fizjoterapeutycznych i środków z zakresu aktywności ruchowej stosowanych w procesie leczenia;
 • potrafi dobierać i wykonywać zabiegi z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii i masażu leczniczego oraz podstawowe zabiegi z zakresu terapii manualnej;
 • potrafi prowadzić dokumentację prowadzonej fizjoterapii;
 • zna skutki uboczne, wskazania i przeciwwskazania do stosowania poszczególnych technik i zabiegów stosowanych w profilaktyce, diagnostyce i leczeniu różnych jednostek chorobowych;
 • potrafi wykorzystywać aparaturę, urządzenia oraz zaopatrzenie ortopedyczne w procesie leczenia pacjenta.
 • posiada poszerzoną wiedzę na temat budowy i funkcjonowania poszczególnych układów człowieka;
 • zna i potrafi korzystać z specjalistycznych metod fizjoterapeutycznych wykorzystywanych m.in. w ortopedii i traumatologii, neurologii i neurologii dziecięcej, reumatologii, kardiologii i pulmonologii;
 • potrafi dokonywać oceny stanu funkcjonalnego pacjentów, na potrzeby prowadzenia specjalistycznej fizjoterapii;
 • potrafi wykonywać badania czynnościowe, niezbędne do programowania i kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii;
 • posiada poszerzoną wiedzę dotyczącą dobierania i dostosowywanie do potrzeb pacjenta wyrobów medycznych wykonywanych metodami produkcji seryjnej będących przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi;
 • potrafi prowadzić działalność profilaktyczną, polegającej na kierowaniu i popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych oraz kształtowaniu i podtrzymywaniu sprawności i wydolności osób w różnym wieku w celu zapobiegania niepełnosprawności;
 • potrafi wydawać opinie odnośnie stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii oraz przebiegu procesu fizjoterapii.

 

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją toku studiów - zakładka Student >> Programy kształcenia

Wyszukaj pracownika

Dołącz do nas!

Najbliższe wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń.