Regulaminy praktyk

1.   DO OBOWIĄZKÓW UCZELNI NALEŻY:

 • zawieranie z placówkami służby zdrowia (przychodnie, szpitale, sanatoria, ośrodki wypoczynkowo – rehabilitacyjne) porozumień o współpracy, dotyczących realizacji praktyk zawodowych przez studentów Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii w placówkach wyżej wymienionych,

 • planowanie harmonogramów oraz sprawne koordynowanie przebiegiem praktyk, nad którym sprawuje nadzór opiekun wyznaczony przez Dziekana Wydziału, będąc jednocześnie przełożonym studentów odbywających praktykę w placówkach współpracujących z Uczelnią,

 • opiekun po zakończeniu praktyk ocenia na podstawie prowadzonej dokumentacji oraz uwag kierownika praktyk w placówce przebieg odbytej praktyki,

 • wydawanie dokumentów kierujących oraz przyjmowanie dokumentacji po zrealizowanych praktykach zawodowych ‘ – odbywa się zgodnie z wyznaczonymi terminami. 

 

 

2.   DO OBOWIĄZKÓW KIEROWNIKA PRAKTYK  W PLACÓWCE NALEŻY:

 • opiekunem praktyk zawodowych w placówce medycznej powinien być mgr fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej bądź wychowania fizycznego – specjalność fizjoterapia, którego obowiązkiem jest:

 • ustalenie dla każdego studenta planu zajęć zgodnych ze specjalizacją oraz programem praktyk,

 • kontrola przestrzegania przez studentów obowiązującej w placówce dyscypliny pracy oraz przepisów BHP,

 • sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem planu i udzielanie studentom fachowych rad i wskazówek,

 • dbałość o zapewnienie studentom odpowiednich warunków socjalno-bytowych,

 • dokonanie końcowej oceny pracy i charakterystyki każdego z praktykantów.

 

3.   OBOWIĄZKI  PRAKTYKANTA:

 • student, aby uzyskać dokumenty kierujące do placówek medycznych, na realizację praktyk klinicznych, jest zobowiązany przedstawić książeczkę pracowniczą z aktualnym wpisem lekarza medycyny pracy oraz polisę o odpowiedzialności cywilnej (OC), na cały rok akademicki (oryginał do wglądu),

 • student zobowiązany jest posiadać własna odzież roboczo – ochronną: biały fartuch, spodnie, obuwie zamienne, identyfikator oraz dzienniki praktyk zawodowych,

 • w pierwszym dniu praktyk student powinien przedstawić się kierownictwu placówki lub kierownikowi praktyk i ustalić z nim godziny, w których będzie realizował program praktyki,

 • studenta obowiązuje punktualność oraz codzienna obecność na zajęciach praktycznych,

 • praktykanci zobowiązani są do aktywnego udziału we wszystkich formach i rodzajach pracy przewidzianej programem oraz do sumiennego wykonywania zadań wyznaczonych przez Uczelnię oraz kierownika praktyk w placówce,

 • każdy student zobowiązany jest do prowadzenia dziennika praktyk, w który  należy odnotować przebieg czynności usprawniających, oraz obserwacje dotyczące pacjentów, jednostek chorobowych, programów usprawniania, rodzajów badań, testów itp.,

 • dziennik praktyk musi być potwierdzony przez kierownika praktyki,

 • student nie może ponownie odbywać praktyk na tym samy oddziale w ciągu trwania studiów 2 stopnia

 • po zakończeniu praktyki student winien przedłożyć w Biurze Praktyk Studenckich :

  • dziennik praktyk wraz z oceną od opiekuna
  • kartę zaliczenia praktyki wraz z oceną opiekuna i opinią studenta

 

      4.   PRZEPISY KOŃCOWE

 • zaliczenie praktyki następuje po jej zakończeniu, zgodnie z wcześniej opracowanym harmonogramem; czyli w konkretnej placówce oraz w wyznaczonym terminie, jak również rozliczeniu się z wymaganej dokumentacji z przebiegu praktyk, czyli dziennika oraz karty zaliczenia praktyki,

 • w sytuacjach losowych lub choroby, w trakcie odbywania praktyki,  studenta obowiązuje usprawiedliwienie dni nieobecnych -  zwolnienie L4 i odrobienia zaległości w wyznaczonej placówce, po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem praktyk danej placówki, jak również o zaistniałych faktach należy powiadomić koordynatora praktyk na Uczelni,

 • praktyka nie będzie zaliczona w przypadku:

  • naruszenia regulaminu pracy,

  • nie przestrzegania dyscypliny pracy,

  • nie wykonywania zadań wynikających z programu oraz poleceń opiekuna zakładowego oraz koordynatora uczelnianego, nie zgłoszenie się na praktykę w wyznaczonym terminie oraz zmiana placówki bez wcześniejszego powiadomienia koordynatora praktyk na Uczelni oraz kierownika w placówce.

Nie zaliczenie praktyki pociąga za sobą konsekwencje wynikające z regulaminu studiów.

W sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem decydują szczegółowe przepisy zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1991 r., w sprawie praktyk studentów szkół wyższych /Dz. U. z dn. 10.08.1991. Nr 73/.

Wyszukaj pracownika

Dołącz do nas!

Najbliższe wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń.