Program praktyk - II stopień

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYBRANYCH SPECJALIZACJIACH KLINICZNYCH
 


Student w ramach realizacji praktyki zawodowej w danej specjalizacji klinicznej dostępnej w wybranej placówce medycznej, powinien odbywać ją w wymiarze 6 x 45 min/ dziennie, przez liczbę dni określonych na skierowaniu.

 

PRAKTYKA KLINICZNA W CHIRURGIITEMATYKA

 1. .Zapoznanie praktykantów z organizacją pracy w placówce, z dokumentacją i sposobem jej prowadzenia.
 2. Omówienie zasad przestrzegania warunków bezpieczeństwa i higieny w odniesieniu do pacjentów oraz własnego zdrowia. Przestrzeganie tajemnicy zawodowej. Przydział obowiązków.
 3. Możliwość uczestniczenia w odprawach zespołu terapeutycznego i lekarskiego .Zapoznanie się z zasadami wystawiania zleceń dotyczących usprawniania fizjoterapeutycznego.
 4. Badanie podmiotowe i przedmiotowe chorych.
 5. Zaznajomienie studentów z najczęściej wykonywanymi zabiegami chirurgicznymi i ich specyfiką.
 6. Ustalenie wskazań i przeciwwskazań do rehabilitacji oraz planowanie i prowadzenie leczenia ruchowego adekwatnie do rodzaju schorzenia.
 7. Zapoznanie z metodami i zabiegami fizjoterapeutycznymi stosowanymi przed i po zabiegach operacyjnych.
 8. Usprawnianie ruchowe chorych przed i po zabiegach chirurgicznych w obrębie kkgg i kkdd, w jamie brzusznej.
 9. Planowanie postępowania fizjoterapeutycznego u pacjentów z oparzeniami.
 10. Usprawnianie ruchowe pacjentów po amputacjach naczyniowych kkdd.
 11. Nauczenie prowadzenia kompleksowego usprawniania na oddziale chirurgicznym. Stosowanie fizjoterapii oddechowej u pacjentów chirurgicznych.PRAKTYKA KLINICZNA W KARDIOLOGII
 


TEMATYKA

 1. Zapoznanie praktykantów z organizacją pracy w placówce, z dokumentacją i sposobem jej prowadzenia.
 2. Omówienie zasad przestrzegania warunków bezpieczeństwa i higieny w odniesieniu do pacjentów oraz własnego zdrowia. Przestrzeganie tajemnicy zawodowej.
 3. Możliwość uczestnictwa w odprawach zespołu terapeutycznego i lekarskiego .
 4. Zapoznanie się z zasadami wystawiania zleceń pacjentom do usprawniania.
 5. Badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjentów kardiologicznych z uwzględnieniem badań czynnościowych.
 6. Ustalenie wskazań i przeciwwskazań do rehabilitacji chorych oraz planowanie i prowadzenie leczenia ruchowego adekwatnie do jednostki chorobowej.
 7. Nabycie umiejętności przeprowadzania testów wysiłkowych: na ergometrze rowerowym, na bieżni ruchomej, testy chodu.
 8. Modele rehabilitacji kardiologicznej; nabycie umiejętności usprawniania pacjentów w zależności od zakwalifikowania do określonej grupy w modelu.
 9. Doskonalenie umiejętności nawiązywania kontaktu psychicznego z pacjentem.
 10. Psycho - motywacyjne oddziaływanie fizjoterapeutyczne w procesie leczenia i rehabilitacji chorych.
 11. Usprawnianie ruchowe chorych: z choroba niedokrwienną serca, z nadciśnieniem tętniczym, z wadami serca, z chorobami naczyń obwodowych, z upośledzoną wydolnością krążenia, po zabiegach kardiochirurgicznych.PRAKTYKA KLINICZNA W ORTOPEDII
 


TEMATYKA

 1. Zapoznanie praktykantów z organizacją pracy w placówce, dokumentacją i sposobem jej prowadzenia.
 2. Omówienie zasad przestrzegania warunków bezpieczeństwa i higieny w odniesieniu do pacjentów oraz własnego zdrowia. Przestrzeganie tajemnicy zawodowej. Przydział obowiązków.
 3. Uczestniczenia w odprawach zespołu terapeutycznego i lekarskiego . Zapoznanie się z zasadami zlecania pacjentów do usprawniania.
 4. Zapoznanie się z metodami usprawniania stosowanymi u chorych z urazami narządu ruchu .
 5. Praktyczna ocena funkcjonalna narządu ruchu pacjentów leczonych na danym oddziale.
 6. Planowanie i prowadzenie usprawniania chorych po złamaniach kości w okresie unieruchomienia kończyn, ocena funkcjonalna, dalsze usprawnianie - dobór wielkości obciążeń i odciążenia w zależności od siły mięśniowej – praca ekscentryczna i koncentryczna.
 7. Usprawnianie po unieruchomieniu kończyny.
 8. Usprawnianie przed i po implantacji protez stawowych
 9. Usprawnianie w złamaniach kompresyjnych kręgosłupa bez objawów neurologicznych i z objawami neurologicznymi.
 10. Usprawnianie w chorobach zwyrodnieniowych stawów.
 11. Zespół Sudecka i zespół ischemiczny typu Volkmana.
 12. Usprawnianie ruchowe chorych z bólami kręgosłupa.PRAKTYKA KLINICZNA W PULMONOLOGIITEMATYKA

 1. Zapoznanie praktykantów z organizacją pracy w placówce, z dokumentacją i sposobem jej prowadzenia.
 2. Omówienie zasad przestrzegania warunków bezpieczeństwa i higieny w odniesieniu do pacjentów oraz własnego zdrowia. Przestrzeganie tajemnicy zawodowej.
 3. Możliwość uczestnictwa w odprawach zespołu terapeutycznego i lekarskiego.
 4. Zapoznanie się z zasadami wystawiania zleceń pacjentom do usprawniania.
 5. Doskonalenie umiejętności nawiązywania kontaktu psychicznego z pacjentem.
 6. Podstawowe metody badania chorych pulmonologicznych (badanie duszności, czynności wentylacyjnej płuc),; metody badań uzupełniających i interpretacja wyników; najczęściej występujące choroby układu oddechowego, etipatogeneza, przebieg, rokowanie, leczenie (w tym fizjoterapeutyczne)
 7. Program rehabilitacji pulmonologicznej.
 8. Ustalenie wskazań i przeciwwskazań do rehabilitacji chorych oraz planowanie usprawniania ruchowego w leczeniu zachowawczym i operacyjnym.
 9. Praktyczne doskonalenie technik wykonywania usprawniania leczniczego i prowadzenie rehabilitacji chorych na oddziale, w zależności od okresu oraz rodzaju choroby.
 10. Zasady usprawniania chorych:z wysiękowym zapaleniem opłucnej, z rozedmą płuc, z rozstrzeniami oskrzeli, z dychawicą oskrzelową, po zabiegach operacyjnych w obrębie klatki piersiowej.
 11. Psycho - motywacyjne oddziaływanie fizjoterapeutyczne w procesie leczenia i rehabilitacji chorych.PRAKTYKA KLINICZNA W CHOROBACH WEWNĘTRZNYCHTEMATYKA

 1. Zapoznanie praktykantów z organizacją pracy w placówce, z dokumentacją i sposobem jej prowadzenia.
 2. Omówienie zasad przestrzegania warunków bezpieczeństwa i higieny w odniesieniu do pacjentów oraz własnego zdrowia. Przestrzeganie tajemnicy zawodowej.
 3. Możliwość uczestnictwa w odprawach zespołu terapeutycznego i lekarskiego .
 4. Zapoznanie się z zasadami wystawiania zleceń pacjentom do usprawniania.
 5. Doskonalenie umiejętności nawiązywania kontaktu psychicznego z pacjentem.
 6. Badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjentów internistycznych z uwzględnieniem badań czynnościowych.
 7. Ustalenie wskazań i przeciwwskazań do rehabilitacji chorych oraz planowanie usprawniania ruchowego.
 8. Praktyczne doskonalenie technik wykonywania usprawniania fizjoterapeutycznego i prowadzenie rehabilitacji chorych na oddziale.
 9. Psycho - motywacyjne oddziaływanie fizjoterapeutyczne w procesie leczenia i rehabilitacji chorych.
 10. Usprawnianie ruchowe chorych :w przypadku chorób obwodowych naczyń krwionośnych, z nadciśnieniem tętniczym, z chorobą wieńcową i po przebytym zawale serca, po zabiegach kardiochirurgicznych, z chorobami układu oddechowego: z wysiękowym zapaleniem opłucnej, z rozedmą płuc, z rozstrzeniami oskrzeli, dychawicą oskrzelową i innymi chorobami przewlekłymi, z innymi chorobami internistycznymi.


 

PRAKTYKA KLINICZNA W GERIATRIITEMATYKA

 1. Zapoznanie praktykantów z organizacją pracy w placówce, z dokumentacją i sposobem jej prowadzenia.
 2. Omówienie zasad przestrzegania warunków bezpieczeństwa i higieny w odniesieniu do pacjentów oraz własnego zdrowia.Przestrzeganie tajemnicy zawodowej. Przydział obowiązków.
 3. Możliwość uczestniczenia w odprawach zespołu terapeutycznego i lekarskiego.
 4. Zapoznanie się z zasadami wydawania zleceń dla pacjentów do usprawniania fizjoterapeutycznego.
 5. Zaznajomienie studenta z pojęciem starości i z najczęstszymi chorobami wieku podeszłego.
 6. Uświadomienie celu, istoty i zasad rehabilitacji geriatrycznej.
 7. Badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjentów internistycznych z uwzględnieniem badań czynnościowych.
 8. Ustalenie wskazań i przeciwwskazań do rehabilitacji chorych oraz planowanie i prowadzenie leczenia ruchowego.
 9. Zdobycie przez studentów umiejętności przeprowadzania czynności fizjoterapeutycznych w odniesieniu do osób starszych w zależności od ich stanu zdrowia i możliwości psychoruchowych.
 10. Doskonalenie umiejętności nawiązywania kontaktu psychicznego z pacjentem.
 11. Rehabilitacja środowiskowa - aktywizacja osób w wieku starczym.
 12. Praktyczne doskonalenie wcześniej poznanych technik usprawniania leczniczego i prowadzenie rehabilitacji pacjentów przebywających na oddziale.
 13. Psycho - motywacyjne oddziaływanie fizjoterapeutyczne w procesie leczenia i rehabilitacji chorych.PRAKTYKA KLINICZNA W NEUROLOGIITEMATYKA

 1. Zapoznanie praktykantów z organizacją pracy w miejscu praktyk, z dokumentacją i sposobem jej prowadzenia.
 2. Omówienie zasad przestrzegania warunków bezpieczeństwa i higieny w odniesieniu do pacjentów oraz własnego zdrowia. Przestrzeganie tajemnicy zawodowej. Przydział obowiązków.
 3. Możliwość uczestniczenia w odprawach zespołu terapeutycznego i lekarskiego.
 4. Zapoznanie się z zasadami wystawiania zleceń pacjentom do usprawniania.
 5. Doskonalenie umiejętności nawiązywania kontaktu psychicznego z pacjentem
 6. Badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjentów neurologicznych z uwzględnieniem badań odruchowych.
 7. Ustalenie wskazań i przeciwwskazań do rehabilitacji chorych oraz planowanie usprawniania ruchowego.
 8. Praktyczne doskonalenie techniki wykonywania usprawniania leczniczego i prowadzenie rehabilitacji chorych.
 9. Usprawnianie ruchowe chorych:po udarze mózgu, po urazach czaszkowo – mózgowych, z niedowładem połowiczym, w przypadku chorób układu pozapiramidowego ( choroba Parkinsona, pląsawica), po urazach rdzenia kręgowego, ze stwardnieniem rozsianym, po operacjach guzów mózgu i rdzenia kręgowego, w zespołach korzeniowych i rzekomokorzeniowych, metody oceny deficytów neurologicznych, fizjoterapia w leczeniu powikłań chorób metabolicznych, aspekty psychologiczne w neurorehabilitacji, powikłania w przebiegu rehabilitacji, współpraca z rodziną chorego.PRAKTYKA KLINICZNA W REUMATOLOGII

 

TEMATYKA

 1. Zapoznanie praktykantów z organizacją pracy w placówce, z dokumentacją i sposobem jej prowadzenia.
 2. Omówienie zasad przestrzegania warunków bezpieczeństwa i higieny w odniesieniu do pacjentów oraz własnego zdrowia. Przestrzeganie tajemnicy zawodowej. 
 3. Możliwość uczestnictwa w odprawach zespołu terapeutycznego i lekarskiego .
 4. Zapoznanie się z zasadami wystawiania zleceń pacjentom do usprawniania.
 5. Doskonalenie umiejętności nawiązywania kontaktu psychicznego z pacjentem.
 6. Podstawowe metody badania chorych reumatologicznych; metody badań uzupełniających i interpretacja wyników; najczęściej występujące choroby reumatyczne, etipatogeneza, przebieg, rokowanie, leczenie (w tym fizjoterapeutyczne).
 7. Badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjentów z uwzględnieniem badań czynnościowych
 8. Zmiany w układzie ruchu spowodowane chorobami reumatoidalnymi, zasady i metody leczenia.
 9. Demonstracja przypadków; profilaktyka, postępowanie rehabilitacyjne w szpitalu i w domu.
 10. Ustalenie wskazań i przeciwwskazań do rehabilitacji chorych oraz planowanie usprawniania ruchowego w leczeniu zachowawczym i operacyjnym.
 11. Specyfika rehabilitacji kompleksowej chorych w reumatologii.
 12. Praktyczne doskonalenie technik wykonywania usprawniania leczniczego i prowadzenie rehabilitacji chorych na oddziale.
 13. Fizjoterapia w zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa, zaopatrzenie ortopedyczne, sprzęty pomocnicze.
 14. Psycho- motywacyjne oddziaływanie fizjoterapeutyczne w procesie leczenia i rehabilitacji chorych

Wyszukaj pracownika

Dołącz do nas!

Najbliższe wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń.