Partnerzy

         

Obóz letni

Programowy Obóz Letni
ROK AKADEMICKI 2018/2019

Termin obozu:

Turnus I - 24.06 – 30.06.2019 roku

Zakwaterowanie i miejsce realizacji zajęć – Turawa ośrodek „JOWISZ”
ul. Spacerowa 6

Wpłaty w wysokości: 750 zł

należy dokonać  do dnia 10.05.2019 r. na konto:
Politechniki Opolskiej: 80 1240 1633 1111  0000 2651 2646

na dowodzie wpłaty należy wpisać:
Obóz Letni 2019 oraz Imię i Nazwisko uczestnika

 

Uczestnicy obozu zapisują  się  osobiście


Zapisy na podstawie dowodu wpłaty przyjmuje Pani Jolanta  Pyrasz. Budynek 9A  pok.31. ul. Prószkowska 76.


Studenci, którzy nie okażą dowodu wpłaty nie zostaną zapisani na obóz.

Termin zapisów do 15.05.2019 do godziny 12.00

W dniu rozpoczęcia obozu nie ma zapisów

  • Więcej szczegółów zobacz
  • Proszę zapoznać się z regulaminem obozu
  • Osoby, które chcą otrzymać fakturę proszone są o wypełnienie wniosku i złożenie go w pokoju 321 bud. 9 II Kampus PO

WAZNE INFORMACJE

Przyjazd na obóz od 10 do 11.30

obowiązkowo potrzebny dowód osobisty lub leg. studencka

 

1. Buty do wody Windsurfing.

2. Klapki lub sandały.

3. Kremy z filtrem okulary przeciwsłoneczne.

4. Nakrycie głowy czapka przeciwsłoneczna i ciepła na niepogodę.

5. Stroje kąpielowe min.2 szt.

6. Obuwie zamknięte do zajęć w lesie.

7. Ciepłe ubranie dres i kurtka przeciwdeszczowa.

8. Torba lub nieprzemakalny worek na rzeczy w razie deszczu.

9. Środki na komary i kleszcze.

10. Leki przeciwuczuleniowe – (alergicy).

11. Zapas ręczników kąpielowych.

                                                                                  

                                                                       Kierownik obozu: dr Marcin Wieloch

 

Cel obozu letniego

*      przygotowanie studentów jako przyszłych nauczycieli i organizatorów wielu form rekreacji  ruchowej w okresie letnim na różnego typu obozach, koloniach, wycieczkach;

*      przekazanie wiadomości teoretycznych dotyczących zasad bezpieczeństwa, organizacji zajęć na obozach w środowisku wodnym – akcent na świadomość przyszłego nauczyciela - organizatora o odpowiedzialności za życie drugiego człowieka; 

*      opanowanie wiadomości i umiejętności praktycznych popularnych form rekreacyjnych w stopniu podstawowym pozwalających na demonstrację i swobodny przekaz treści w przyszłej pracy pedagogicznej;   

*      szerzenie zainteresowań  z zakresu sportów wodnych, które są pierwszym etapem w zdobywaniu uprawnień specjalistycznych;

*      usprawnianie oraz poprawa sprawności fizycznej uczestników obozu;

Rozdział I

Warunki uczestnictwa w Obozie

1.     Uczestnikami obozu mogą być studenci zakwalifikowani przez Pełnomocnika Dziekana ds. obozów letnich.

2.     Zapisy w wyznaczonym terminie, dowód wpłaty za obóz są podstawą przyjęcia studenta na obóz. Uczestnicy obozu zobowiązani są przybyć do ośrodka zgodnie z zapowiedzianym terminem i czasem rozpoczęcia.

 

3.     Każdy uczestnik obozu musi przyjechać na obóz  z odpowiednim ekwipunkiem – zgodnie z wytycznymi. Spóźnieni i nieodpowiednio wyekwipowani studenci nie zostaną przyjęci na obóz.

4.     Przyjęcie studenta na obóz po terminie możliwe jest jedynie pod warunkiem udokumentowania wystąpienia sytuacji spowodowanej siłą wyższą. Siła wyższa oznacza niemożliwą do przewidzenia wyjątkową sytuację lub zdarzenie.

Rozdział II

Kadra Obozu, Rada Obozu

1.     Kadrę obozu stanowi:

*  kierownik obozu – odpowiada za prawidłowe przeprowadzenie obozu pod względem szkoleniowym, wychowawczym i organizacyjnym. Kierownikowi obozu podlega kadra nauczająca i studenci oraz Kierownik Ośrodka w sprawach mających bezpośredni związek
z realizacją programu obozu,

*  kierownicy wyszkolenia poszczególnych przedmiotów,

*  wykładowcy, instruktorzy i stażyści prowadzący poszczególne przedmioty.

2.     Radę Obozu stanowi:

*  przewodniczący Rady Obozu,

*  członkowie – reprezentant każdej grupy,

*  Radę Obozu wybierają studenci-uczestnicy obozu spośród swojego grona. Rada Obozu współdziała z Kadrą Obozu w zakresie realizacji celów i zadań szkoleniowych.

 

Rozdział III

Zajęcia dydaktyczne

1.     Wszystkie zajęcia objęte programem obozu są obligatoryjne, a zwolnienia może jedynie udzielić lekarz lub nauczyciel prowadzący zajęcia.

2.     Nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach jest dla prowadzącego podstawą niedopuszczenia studenta do zaliczeń końcowych.

3.     Zajęcia odbywają się zgodnie z planem.

4.     Obóz kończy się zaliczeniem oceną, która jest średnia ocen
z poszczególnych przedmiotów i kolokwium.  Ocena niedostateczna tylko z jednego przedmiotu powoduje nie zaliczenie całego obozu.

5.     W przedostatni dzień obozu odbywa się pisemne kolokwium z zakresu wszystkich przedmiotów realizowanych na obozie.

Końcową ocenę z obozu wystawia się zgodnie z następującymi zasadami:

 

Rozdział IV

Sprawy wychowawcze i porządkowe

1.  Wszyscy uczestnicy obozu zobowiązani są do przestrzegania regulaminu studiów, regulaminu obozu, regulaminu ośrodka oraz zarządzeń kierownika obozu.

2.  W czasie zajęć dydaktycznych studenci zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w danej dyscyplinie oraz podporządkowanie się poleceniom prowadzącego zajęcia.

3.  Korzystanie ze sprzętu wodnego poza zajęciami jest niedozwolone.

4.  Kąpiel w jeziorze, w czasie wolnym od zajęć, reguluje kierownik przedmiotu „Pływanie i ratownictwo na wodach otwartych”.

5.  Wszystkie wyjścia poza teren obozu należy zgłaszać do kierownika obozu oraz wpisać się do zeszytu wyjść.

6.  W czasie ciszy nocnej wszyscy uczestnicy obozu winni przebywać
w miejscu swojego zakwaterowania.

7.  Przebywanie osób obcych w miejscu zakwaterowania studentów jest niedozwolone.

8.  Nadużywanie alkoholu oraz przebywanie w ośrodku w stanie nietrzeźwym jest niedozwolone i pociąga za sobą konsekwencje usunięcia z obozu.

9.  Korzystanie ze środków odurzających jest niedozwolone i pociąga za sobą konsekwencje usunięcia z obozu oraz skierowanie wniosku do komisji dyscyplinarnej uczelni.

10.  Palenie papierosów jest dozwolone tylko w czasie wolnym w miejscach do tego przeznaczonych.

11.  W przypadku sytuacji nadzwyczajnych kierownik obozu może zarządzić zbiórkę na alarm. Miejscem zbiórki jest plac apelowy.

Rozdział V

Prawa i obowiązki uczestników obozu

1.     Uczestnicy obozu mają prawo:

*  zakwaterowania i wyżywienia w ośrodku wg ustalonych zasad;

*  do korzystania z wszelkich urządzeń, sprzętu i innych pomocy dydaktycznych przeznaczonych do zbiorowego i osobistego użytku na zasadach określonych przez osoby odpowiedzialne za dany sprzęt;

*  do organizowania w czasie wolnym różnych form wypoczynku
i rozrywki, w tym imprez zorganizowanych dla całego obozu, zaakceptowanych wcześniej przez Kadrę i Radę Obozu.

*  do wykorzystania możliwości kształcenia się, jakie stwarza mu organizator obozu;

2.     Uczestnicy obozu zobowiązani są:

*  do brania udziału we wszystkich zajęciach określonych programem obozu;

*  do zachowania postawy godnej studenta i przyszłego pedagoga;

*  dbania o porządek i czystość na terenie ośrodka a w szczególności
w pokojach mieszkalnych oraz pomieszczeniach oddanych do użytku wszystkim uczestnikom obozu;

*    przestrzegania wszystkich przepisów nie objętych niniejszym regulaminem;

*    do informowania kadry o zauważonych sytuacjach zagrażających życiu uczestników obozu (np.: pożar lasu),  jak i sytuacjach zaburzających przebieg programu obozu (np.: uszkodzenie ciała, kradzież rzeczy osobistych, itp).

Rozdział VI

Sprawy dyscyplinarne

1.  Uczestnikom obozu za szczególne osiągnięcia oraz wyróżniającą się postawę udzielane będą pochwały.

2.  Za przekroczenia regulaminów oraz nieprzestrzeganie zarządzeń Kadry Obozu udzielane będą następujące kary:

*  Upomnienie,

*  Nagana,

*  Wydalenie z obozu,

*  Wydalenie z obozu wraz ze skierowaniem sprawy do Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej.

3.  Studentowi usuniętemu dyscyplinarnie z obozu nie przysługuje prawo zwrotu kosztów uczestnictwa.

4.  Kary mogą być zastosowane bez uwzględnienia kolejności – wielkość kary zależy od wagi przewinienia.

 

Rozdział VII

Przedmioty realizowane na obozie letnim

*    Pływanie i ratownictwo na wodach otwartych,

*    Podstawy żeglarstwa klasycznego,

*    Podstawy windsurfingu,

*    Turystyka (kajakowa, rowerowa),

*    Gry i zabawy terenowe.

 

Rozdział VIII

Program dnia obozu letniego

7.00 – Pobudka

7.45 – Apel poranny

8.00 – Śniadanie

9.00 – 12.30 - Zajęcia dydaktyczne

13.00 – Obiad

14.30 – 18.00 - Zajęcia dydaktyczne

19.00 – Kolacja

20:00 – 21:30 – Zajęcia dydaktyczne (okazjonalne)

22.00 – 7.00 - Cisza nocna

 

 

 

 

 

 

 

 

Imienna lista studentów

ZAPOZNAŁEM SIĘ Z REGULAMINEM OBOZU

I AKCEPTUJĘ JEGO POSTANOWIENIA

Turawa, 26.06.2017

 

l.p.

NAZWISKO i IMIĘ

podpis uczestnika

1

 

 

2

 

 

3

 

 

 

 

 

Wyszukaj pracownika

Dołącz do nas!

Najbliższe wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń.