Neurorehabilitacja w edukacji i terapii z terapią sensoryczną

Informacje szczegółowe o studiach podyplomowych 

Neurorehabilitacja w edukacji i terapii z terapią sensoryczną - realizowanych na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej

w roku akademickim 2016/2017

 

 

I. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW

            Praca z dziećmi i młodzieżą z różnymi dysfunkcjami o podłożu neurologicznym, wymaga specjalistycznego podejścia zarówno w procesie edukacji jak i prowadzonego postępowania terapeutycznego. Kadra nauczycieli pracujących na co dzień z niepełnosprawnym uczniem powinna wykazywać dbałość o wysoki poziom swojej wiedzy w zakresie zagadnień związanych z nowym spojrzeniem na rozwojowe zaburzenia i dysfunkcje mózgu, neuronaukami w terapii specyficznych trudności w uczeniu się, roli neurobiologii w procesie edukacji, nowoczesnymi metodami diagnostycznymi oraz terapeutycznymi, nieodzownymi elementami dla procesu terapeutycznego, korekcyjno-kompensacyjnego, rewalidacyjnego i kształcenia. Rozwijający się szybko nurt neuronauk zaczął być wykorzystywany w edukacji i terapii, jednak oferta kształcenia i doskonalenia w tym zakresie pozostawia wiele do życzenia ze względu na kompetencje osób wprowadzających neuronauki  do praktycznego zastosowania w kształceniu i terapii. Wiele ofert zarówno kształcenia podyplomowego,  jak i doskonalenia zawodowego ogranicza się do przedstawienia w nowy sposób i pod nową nazwą starych metod, technik i rozwiązań.

            Proponowane studia podyplomowe stanowią zatem profesjonalną propozycję kształcenia w tej dziedzinie, a podstawowym celem studiów jest poznanie zastosowań najnowszych osiągnięć neuronauk w praktyce edukacyjnej, psychologicznej i klinicznej. Słuchacze poznają współczesny stan wiedzy na temat mózgowych mechanizmów zaburzeń i  COMMENTS dysfunkcji, których organiczną przyczyna są zaburzenia w funkcjonowaniu mózgu (dysleksja, ADHD, autyzm, zaburzenia językowe, tiki, zaburzenia obsesyjno - kompulsyjne, agresja, zaburzenia na skutek uszkodzenia  mózgu w wyniku urazów mechanicznych i chorób). Słuchaczom zostaną zaprezentowane możliwości wykorzystania wiedzy z dziedziny neuronauk do poprawy trafności diagnostycznej i skuteczności terapii. W trakcie studiów słuchacze zapoznają się z nowoczesnymi metodami badania czynności mózgu oraz ich wykorzystania do diagnozowania pacjentów i oceny zmian zachodzących pod wpływem terapii.

Przedstawione w trakcie toku studiów podyplomowych treści – postępowanie usprawniające u noworodka, małego dziecka oraz dziecka dorastającego, kształtowanie zdolności percepcji ruchowych i poznawczych w mózgowym porażeniu dziecięcym, u dzieci z zaburzeniami obwodowego układu nerwowego oraz z wadami cewy nerwowej, wpłynie na szerszy zasób wiedzy, w zakresie możliwości uzupełniania całokształtu terapii działaniami ruchowymi. Podczas zajęć omówione zostaną również wady postawy oraz skutki rozwojowe dysfunkcji narządu ruchu, towarzyszące różnym schorzeniom. Wdrożone zostaną także podstawy metod neurorehabilitacyjnych, stosowanych w postępowaniu usprawniającym u dzieci: NDT - Bobath, Metoda Vojty, Metoda PNF - Proprioceptywne Torowanie Nerwowo - Mięśniowe, Metoda Peto, Integracji Sensorycznej oraz Metoda Halliwick.

Studia podyplomowe z zakresu – neurorahabilitacja w terapii i edukacji, mają na celu kompleksowe przygotowanie absolwentów studiów pedagogicznych, do poszerzenia wiadomości i nabycia podstawowych umiejętności w zakresie stosowanego postępowania diagnostyczno - rehabilitacyjnego, w oparciu o ruchowe formy – ujęte w specjalistyczne metody postępowania terapeutycznego.

            Program studiów, przewiduje kształcenie w zakresie najczęściej występujących schorzeń neurologicznych i związanych z nimi deficytami funkcji oraz problemów w uczeniu się, ich diagnostyki oraz programowania terapii. Słuchacze posiądą podstawową wiedzę dotyczącą najnowszych metod neurorehabilitacyjnych, technik mobilizacyjnych oraz różnorodnych typów treningów wykorzystywanych w procesie terapeutycznym.

 

 

Forma studiów: podyplomowe niestacjonarne

Liczba semestrów: 2

Liczba przedmiotów: 20

Łączna liczba godzin dydaktycznych: 300

 

 

II. KWALIFIKACJE WSTĘPNE

           

            Słuchaczami studiów podyplomowych na kierunku: Neurorehabilitacja w terapii i edukacji z terapią sensoryczną, mogą być osoby, które ukończyły co najmniej studia licencjackie na kierunkach pedagogicznych. Kandydaci powinni wykazywać się podstawową znajomością zagadnień związanych z rozwojem psychofizycznym dzieci i młodzieży z ograniczoną sprawnością,  działań stymulacyjnych i korekcyjnych w stosunku do występujących  zaburzeń. Od kandydatów oczekuje się również podstawowych umiejętności przeprowadzania czynności diagnostycznych, ze względu na istotność  tych działań w postępowaniu terapeutycznym.

Program studiów PROGRAM STUDIÓW SIATKA.pdf

Zgłoszenie - Neurorehabilitacja.Karta zgloszenia.pdf

Terminy zjazdów: Terminy zjazdów semestr letni 2016_2017.pdf

Plan zajęć  - Plan zajęć zjazd 31.03_01.04.2017.pdf

Plan zajęć - Plan zajęć zjazd 08.04.2017.pdf

Plan zajęć - Plan zajęć zjazd 21_22.04.2017.pdf

Plan zajęć - Plan zajęć zjazd IV 12_13.05.2017.pdf

UWAGA: W piątek 12.05.2017, z przyczyn od nas niezależnych, jesteśmy zmuszeni odwołać zajęcia. Bardzo Państwa przepraszamy. Zajęcia sobotnie odbędą się bez zmian.

Plan zajęć: Plan zajęć zjazdy V, VI, VII maj - czerwiec 2017.pdf

Plan zajęć: Plan zajęć zjazdy VIII, IX, X czerwiec - wrzesień 2017.pdf

Wyszukaj pracownika

Dołącz do nas!

Najbliższe wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń.