Partnerzy

         

Studia II-go stopnia

Kierunek studiów wychowanie fizyczne

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Forma studiów:

Stacjonarna / niestacjonarna

Przyporządkowanie do obszaru kształcenia:

Obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej

Czas trwania:

4 semestry

Tytuł zawodowy otrzymywany przez absolwenta:

Magister

Specjalności:

1) nauczycielsko – instruktorska

2) nauczycielsko – trenerska

Absolwent studiów II stopnia kierunku wychowanie fizyczne, posiada kwalifikacje oraz uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania fizycznego we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek. Gruntowne przygotowanie teoretyczno - sprawnościowe absolwenta tego kierunku, umożliwia mu kompleksową realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Dzięki uzyskaniu i opanowaniu specyficznych umiejętności i sprawności zawodowych, absolwent jest zdolny do nauczania ruchu i usprawniania ciała oraz do samodzielnego diagnozowania, planowania, programowania i realizacji procesu kształtowania pożądanych postaw, rozwijania sprawności fizycznej oraz promowania zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy i środowisku lokalnym oraz ewaluacji tego procesu. Ponadto dzięki zdobytej wiedzy, absolwent jest przygotowany do pracy w sektorze administracji publicznej kooperującym z organizacjami i stowarzyszeniami sportowymi oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Absolwent jest przygotowany do kontynuowania kształcenia i samokształcenia na studiach III stopnia oraz zdobywania dodatkowych kwalifikacji zawodowych w sporcie.

Ponadto dzięki zdobytej wiedzy, absolwent jest przygotowany do pracy w sektorze administracji publicznej kooperującym z organizacjami i stowarzyszeniami sportowymi oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk o kulturze fizycznej.

Absolwent specjalności nauczycielsko – instruktorskiej ma formalne uprawnienia do prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych w ramach sportu szkolnego oraz rekreacji i turystyki kwalifikowanej w określonej dyscyplinie sportu. Ma wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu treningu sportowego.

Absolwent specjalności nauczycielsko – trenerskiej posiada uprawnienia trenera klasy II w wybranej dyscyplinie sportu. Trener klasy drugiej, posiada uprawnienia do samodzielnego planowania, organizowania, prowadzenia i kontroli procesu szkolenia sportowego w danej dyscyplinie sportu i jest przygotowany do prowadzenia zajęć w klubach sportowych oraz zajęć w ramach sportu szkolnego i sportu osób niepełnosprawnych.

Zasady rekrutacji:

Zgodnie z warunkami i trybem rekrutacji na studia II-go stopnia na kierunku wychowanie fizyczne. Podstawą rekrutacji jest oryginał lub odpis (wydany przez uczelnię) dyplomu ukończenia studiów oraz suplement do dyplomu.

Wymagania wstępne i oczekiwane kompetencje kandydata:

Pozytywnie zdany egzamin dyplomowy na studiach I-go stopnia na kierunku wychowanie fizyczne oraz test kompetencyjny na specjalność trenerską lub instruktorską.

Wyszukaj pracownika

Dołącz do nas!

Najbliższe wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń.