Partnerzy

         

Studia I-go stopnia

 

Kierunek studiów wychowanie fizyczne

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Forma studiów:

Stacjonarna / niestacjonarna

Przyporządkowanie do obszaru kształcenia:

Obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej

Czas trwania (w semestrach):

6 semestrów

Tytuł zawodowy otrzymywany przez absolwenta:

Licencjat

Cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia i kontynuacji studiów

Studia I stopnia na kierunku wychowanie fizyczne, mają na celu wykształcenie absolwenta, który w oparciu o zdobyte kompetencje jest zdolny do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia lub też do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania fizycznego w przedszkolu oraz w szkole podstawowej. Zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli, absolwent jest pedagogiem wszechstronnie przygotowanym do kompleksowej realizacji zadań kształcących, wychowawczych i opiekuńczych.

Zasady rekrutacji:

Zgodnie z warunkami i trybem rekrutacji w Politechnice Opolskiej na kierunek wychowanie fizyczne, studia I stopnia.

Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata)

Umiejętność formułowania myśli i opinii oraz korzystania z biblioteki. Wiedza z biologii, chemii, fizyki i informatyki na poziomie szkoły średniej. Podstawowa wiedza o sportach indywidualnych i zespołowych oraz ogólna sprawność fizyczna i umiejętności ruchowe w zakresie wychowania fizycznego.

Absolwent studiów I stopnia kierunku wychowanie fizyczne, posiada kwalifikacje oraz uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania fizycznego w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz do prowadzenia zajęć korekcyjnych i rekreacyjno - sportowych z dziećmi młodszymi, realizowanych w domach kultury, ośrodkach sportu i placówkach oświatowych (gminnych i powiatowych), w ramach sportu szkolnego oraz rekreacji i turystyki dzieci.

Gruntowne przygotowanie teoretyczno - sprawnościowe absolwenta tego kierunku, umożliwia mu kompleksową realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Dzięki uzyskaniu i opanowaniu specyficznych umiejętności i sprawności zawodowych, absolwent jest zdolny do nauczania ruchu i usprawniania ciała oraz do samodzielnego diagnozowania, planowania, programowania i realizacji procesu kształtowania pożądanych postaw, rozwijania sprawności fizycznej oraz promowania zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy i środowisku lokalnym oraz ewaluacji tego procesu. Ponadto dzięki zdobytej wiedzy, absolwent jest przygotowany do pracy w sektorze administracji publicznej kooperującym z organizacjami i stowarzyszeniami sportowymi oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Absolwent jest przygotowany do kontynuowania kształcenia i samokształcenia na studiach II stopnia oraz zdobywania dodatkowych kwalifikacji zawodowych: instruktora sportu i rekreacji ruchowej.

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk o kulturze fizycznej.

Wyszukaj pracownika

Dołącz do nas!

Najbliższe wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń.