Katedra Turystyki i Promocji Zdrowia

Realizowane tematy prac naukowych:

  • Wpływ turystyki międzynarodowej na społeczeństwo i kulturę poszczególnych krajów.
  • Uwarunkowania rozwoju uzdrowisk polskich po wejściu Polski do Unii Europejskiej.

Główne tematy naukowo - badawcze podejmowane w katedrze:

  • Uwarunkowania rozwoju turystyki międzynarodowej
  • Wpływ turystyki na rozwój poszczególnych regionów Unii Europejskiej.
  • Analiza warunków do uprawiania turystyki i rekreacji w Polsce po 1989 r.
  • Dzieje i uwarunkowania rozwoju uzdrowisk polskich po wejściu Polski do Unii Europejskiej.
  • Rozwój i funkcjonowanie hotelarstwa w świecie.
  • Turystyka zdrowotna
  • Rekreacja i jej znaczenie w życiu współczesnego człowieka.

 

Pracownicy:

Profesorowie nadzwyczajni:

dr hab. Roman NOWACKI, prof. POKierownik Katedry

 

Książki autorskie:

 

1. Roman Nowacki, Tourism in Polish health resorts, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2011, s. 222

 

2. Roman Nowacki, Around the issues of tourism and history, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2011, ss. 154

 

Artykuły naukowe:

 

3. Roman Nowacki, The National Archive of Town and Land Records in Lvov in years 1879-1933, ,,Kultura i Historia” 2011, Nr 20, http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl

 

4. Roman Nowacki, The ways of spending spare time by health resort visitors and their participation in various forms of tourism, ,,Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu” 2011, nr 23, s. 237-246

 

Rozdziały w monografiach naukowych:

 

5. Roman Nowacki, Wyjazdy turystyczne i podróże naukowe profesorów Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie [w:] Polska kultura fizyczna i turystyka w czasach zaborów i II Rzeczypospolitej, pod red. Dobiesława Dutka, Studia i Monografie Nr 61, wyd. Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Kraków 2009, s. 36-47

 

6. Roman Nowacki, Potentials for business tourism development at holiday resorts [w:] Conditions of the Foreign Tourism Development in Central and Eastern Europe, Volume 11, Conditions, state and development perspectives of business tourism, University of Wrocław, Wrocław 2010, s. 129-136.

 

7. Roman Nowacki, Preferred ways of spending spare time by health resort visitors and their participation in various forms of tourism illustrated by health resort visitors of Kudowa Zdrój and Ciechocinek [w:] Physical activity in disease prevention and health promotion, Edited by B. Bergier, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2010, s. 171-177

 

8. Roman Nowacki, Political and economical conditions for tourism development in Bad Reinerz in the years 1769-1945 [w:] Myśl i polityka. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jackowi Marii Majchrowskiemu, O historii, pod red. naukową Bogdana Szlachty, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2011, s. 99-109

 

9. Roman Nowacki, Preferred forms of spending free time by health resort visitors of Kłodzko Valley and prospects for tourism development on their area [w:] Physical activity in health and disease, edited by B. Bergier, Pope John Paul Ii State School Of Higher Education in Biała Podlaska, Institute of Health, Biała Podlaska 2011, s. 125-135

 

10. Roman Nowacki, Tourist, movement and recreation in health resorts of the Kłodzko Basin [w:] Physical activity in health and disease, edited by B. Bergier, Pope John Paul II State School Of Higher Education in Biała Podlaska, Institute of Health, Biała Podlaska 2011, s. 137-147

 

prof. dr Olha ZHDANOVA

Wybrane publikacje:

1. Жданова О.М. Чеховська Л.Я. Управління сферою фізичного виховання і спорту //Навчальний посібник для студентів ВНЗ фізичного виховання і спорту - Дрогобич. Коло:2009 -224 с.

2. Жданова О. Шевців У.Шейпінг у фізичному вихованні дівчат-старшокласниць Організаційно-методичні рекомендації -Львів: ЛДУФК, 2009 - 52 с.

3. Жданова О. Приоритетные виды деятельности центров физического здоровья населения «Спорт для всех» //Материалы международной научно-практической конференции. –Минск, 2010 С.207-209.

4. Жданова О., Романчук О., Матвияс О. Формування освітніх стандартів підготовки фахівців з фізичної рекреації: зарубіжний та вітчизняний досвід //Матеріали У11 Всеукраїнської Науково-практичної конференції з міжнародною участю «Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення» - Львів, -2010 С.339-344.

5. Жданова О. Данилевич М.,Чеховська Л. Аналіз обсягів співпраці центрів фізичного здоров’я «Спорт для всіх» //Науковий журнал ЛДУФК «Фізична активність, здоров’я і спорт» 2010, №2, с.71-77.

6. Фізична рекреація: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту ( Rekreacja fizyczna: podręcznik dla studentów szkół wyższych wychowania fizycznego i sportu) / Приступа Є. Н., Жданова О. М., Линець М. М. [та ін.] – Дрогобич : Коло, 2010. – 448 c.

Rozdziały podręcznika:

6.1. Основи проведення рекреаційно-оздоровчих занять (Podstawy rekreacji i odnowy biologicznej)/ О. Жданова, І. Грибовська, М. Данилевич // Фізична рекреація : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту / Приступа Є. Н., Жданова О. М., Линець М. М. [та ін.] ; за наук. ред. Євгена Приступи. – Дрогобич : Коло, 2010. – Ч. 2, розд. 2. – С. 154 - 211.

6.2 Походження рекреації та її сутність (Pochodzenie rekreacji i jej znaczenie) / Є. Приступа, Л. Чеховська, О. Жданова, М. Линець // Фізична рекреація : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту / Приступа Є. Н., Жданова О. М., Линець М. М. [та ін.] ; за наук. ред. Євгена Приступи. – Дрогобич : Коло, 2010. – Ч. 1, розд. 1. – С. 9 – 56.

6.3. Рекреаційні ігри ( Gry rekreacyjne) / Є. Приступа, О. Жданова, П. Мартин // Фізична рекреація : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту / Приступа Є. Н., Жданова О. М., Линець М. М. [та ін.] ; за наук. ред. Євгена Приступи. – Дрогобич : Коло, 2010. – Ч. 2, розд. 4. – С. 276 - 305.

7. Olha Zhdanova. Роль специалистов-практиков в вовлечении населения в оздоровительный тренинг // Czasopismo naukowe multymedialne w Internecie www.tsz.po.opole.„Turystyka, Sport i Zdrowie”ISSN 2084-1256 - Polska, 2011, №1.

8. Жданова О., Данилевич М., Грибовська І., Чеховська Л. Оптимізація діяльності фахівців щодо залучення населення до систематичних фізкультурно-оздоровчих занять // Зб. наук. праць в галузі фізичної культури та спорту. «Молода спортивна наука України» Вип.16, Т.2. - Л.2012, с. С.81-87.

9. Жданова О. Аспекты формирования мотивации к физической рекреации //Материалы международной научно-практической конференции по проблемам физической культуры и спорта государств – участников СНГ – Минск, 2012, с. 190-192.

10. Жданова О.Н. Турка Р.О. Роль ярмарки спорта в популяризации физкультурно-спортивных занятий //Материалы ХШ Международной научной сессии по итогам НИР 2012 года «Научное обоснование физического воспитания, спортивной тренировки и подготовки кадров по физической культуре и спорту». Ч.3 – Минск, 2013, c.123-125.

 

Adiunkci:

dr Andrzej ROMANOWSKI

 

dr Ksawery JASIAK

 

dr Grzegorz RAK

Wybrane publikacje:

Rak G., Pstrocka-Rak M., 2010, Ocena atrakcyjności krajobrazowej punktu widokowego na przykładzie Kotliny Wałbrzyskiej, Problemy Ekologii Krajobrazu, vol. 26, s. 345-362

Rak G., Pstrocka-Rak M., 2011, Analiza przestrzennego zróżnicowania rozwoju turystyki w Polsce. Wiadomości Statystyczne, nr 3(598), s. 54-70

Rak G., Pstrocka-Rak M., 2011, Wieżowce w winnicach. Cykl życiowy nadmorskiej destynacji turystycznej na przykładzie Benidormu. Studia Regionalne i Lokalne, nr 3(45), s. 26-58

Rak G., Pstrocka-Rak M., 2011, Ścieżki rozwoju, upadku i odmłodzenia obszarów recepcji turystycznej. Turystyka i Rekreacja, t. 7, s. 41-53

Pstrocka-Rak M., Rak G., 2011, Wskaźniki chłonności i pojemności turystycznej w polskich parkach narodowych. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, r. 13, z. 3(28), s. 141-145

Rak G., Pstrocka-Rak M., 2012, Analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju turystyki w województwie dolnośląskim. (w:) Ciok S., Janc K. (red.), 2012, Z problematyki regionalnej Dolnego Śląska, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, nr 23, Wrocław, s. 125-143

Rak G., 2012, Waloryzacja architektonicznej przestrzeni Starego Miasta we Wrocławiu dla potrzeb turystyki. Turystyka, Sport i Zdrowie, nr 2

Rak G., Pstrocka-Rak M., 2013, Cykle rozwojowe Karpacza w latach 1400-1879 ze szczególnym uwzględnieniem turystyki. (w:) Nowacki R. (red.), 2013, Miedzy historią a przyszłością turystyki, Opole

Rak G., Pstrocka-Rak M., 2013, Rozwój funkcji turystycznej Karpacza w aspekcie teorii cyklu życiowego obszaru turystycznego. (w:) Nowacki R. (red.), 2013, Miedzy historią a przyszłością turystyki, Opole

Rak G., Pstrocka-Rak M., 2013, Ewolucja destynacji turystycznych i jej determinanty. (w:) Nowacki R. (red.), 2013, Miedzy historią a przyszłością turystyki, Opole

Rak G., 2013, Percepcja przestrzeni regionalnej. Wrocław, s. 230

Rak G., Pstrocka-Rak M., 2013, Cykl życiowy górskiego ośrodka turystycznego I generacji na przykładzie Karpacza. Turystyka i Rekreacja, t. 11

 

 

Asystenci:

dr Przemysław DOMASZEWSKI

Wybrane publikacje:

1. Domaszewski P., Szpala S. (2010). Wpływ stretchingu na poziom gibkości osób uprawiających aerobik. W: Wykorzystanie badań naukowych w wychowaniu fizycznym i sporcie. (red. R. Tataruch, J. Iskra). Politechnika Opolska. Seria: Monografie nr 3, s. 151-160.

2. Sadowska-Krępa E., Iskra J., Tataruch M., Klisz T., Domaszewski P. (2012). Wybrane parametry biochemiczne krwi charakteryzujące status antyoksydacyjny i profil lipidowy
u mężczyzn biegających rekreacyjnie. W: Proces doskonalenia treningu i walki sportowej. (red. A. Kuder, K. Perkowski, D. Śledziewski). PTNKF Warszawa. Seria: Monografie nr 9, s. 137-141.

3. Domaszewski P., Borowiec-Rybak K. (2013). Wpływ 8-tygodniowego treningu ukierunkowanego na wzmocnienie mięśnie podudzi, ud i pośladków i poprawę równowagi oraz jego znaczenie dla osób uprawiających turystykę aktywną. W: Między historią a przyszłością turystyki. (red. R. Nowacki). Politechnika Opolska. Seria: Monografie nr 1, s. 205-224. (Publikacja przyjęte do druku)

Wyszukaj pracownika

Dołącz do nas!

Najbliższe wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń.