Katedra Geografii i Ekonomiki Turystyki

Realizowane tematy prac naukowych:

  • Analiza zmian zagospodarowania turystycznego polskiej części Gór Opawskich w latach 1970-2005.

Główne tematy naukowo-badawcze podejmowane w katedrze:

  • Zmiany zagospodarowania turystycznego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem ekoturystyki i agroturystyki;
  • Znaczenie funkcji turystycznej dla małych jednostek osadniczych;
  • Trans graniczna polsko-czeska współpraca dla rozwoju turystycznego regionów;
  • Turystyka handlowa na polsko-czeskim pograniczu w okresie transformacji ustrojowej i społecznej;
  • Komunikacja społeczna i marketing w turystyce w warunkach polskich;
  • Marketing zabytków kultury dla potrzeb rozwoju regionów turystycznych w Polsce.

 

Pracownicy:

Profesorowie nadzwyczajni:

dr hab. Wiesław DROBEK, prof. POkierownik Katedry

Wybrane publikacje:

1. Dawidejt-Jastrzębska E., Drobek W., Wizerunek Nysy jako miasta historycznego w koncepcjach samorządu lokalnego. Ożywienie miasta przez rozwój turystyki. W: Dziedzictwo kulturowe szansą rozwoju turystyki w regionie, pod red. K. Obodyńskiego, M. Ďurička, A. Nizioł, Akademia Europejska na rzecz Euroregionu Karpackiego, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, Rzeszów 2009, s. 39-44.

 

2. Dawidejt-Jastrzębska E., Drobek W., The Nysa Duchy of Wrocław Bishops in the cultural remembrance of contemporary Polish-Czech borderland (the region of Nysa-Jeseník. W: Historical regions divided by the borders: cultural heritage and multicultural cities, ed. K. Heffner, University of Łódź. Department of Political Geography and Regional Studies, Governmental Research Institute – Silesian Institute in Opole, Silesian Institute Society, Łódź – Opole 2009, s. 279-291.

 

3. Zawadka M., Drobek W. (red. nauk.), Zbigniew Kuszewski, Komentarz odrzański, Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Opole 2009, 154 s.

 

4. Drobek W. (red. nauk.) Historyczne i współczesne czynniki infrastrukturalne rozwoju regionu opolskiego, Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Stowarzyszenie Instytut Śląski, Opole 2010, 80 s.

 

5. Ligęza M., Drobek W., Sieć hydrograficzna oraz obiekty hydrotechniczne jako potencjalne atrakcje turystyczno-rekreacyjne w powiatach krapkowickim, kędzierzyńsko-kozielskim oraz strzeleckim. W: Historyczne i współczesne czynniki infrastrukturalne rozwoju regionu opolskiego, pod red. nauk. W. Drobka, Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Stowarzyszenie Instytut Śląski, Opole 2010, s. 34-44.

 

6. Drobek W., Struktura morfologiczna małych miast na Śląsku Opolskim w okresie transformacji ustrojowej (Ujazd i Korfantów), „Studia Śląskie”, Opole 2010 t. 69, s. 107-125.

 

7. Drobek W., Dawidejt-Jastrzębska E., Przekształcenia krajobrazu kulturowego Korfantowa. W: Kierunki i uwarunkowania rozwoju małych miast z perspektywy 20 lat tramsformacji. Studium przypadków, pod red. B. Bartosiewicza, T. Marszała, Wydwnistwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 83-101.

 

8. Dawidejt-Jastrzębska E., Drobek W., Cieszyn i Český Tĕšín – partnerstwo transgraniczne miast bliźniaczych, „Studia Śląskie”, Opole 2011 t. 70, s. 73-91.

 

9. Drobek W., Funkcja turystyczna zrewitalizowanych małych miast Polski Południowo-Wschodniej. W: Проблеми активıзації рекреацıйно-оздоровчоï дıяльності населення. Матерıали VIII Βсеукраïнскоï науково-практичноï конференцıï з міжнародною учасtю, кер. оргком. O.M. Жданова, Мıнıстерство Освıтı і Науки, Молодı та Спорту Украïни; Всеукраïнский Центр Фıзичного Здоров’я Населення „Спорт для всıх”; Льıвський Державний Унıверситет Фıзичної Култури, Львів 2012, s. 59-62.

 

10. Drobek W., Przekształcenia funkcjonalne i morfologiczne najmniejszych miast województwa opolskiego w nowej rzeczywistości społeczno-gospodarczej. W: Człowiek największym dobrem miasta, regionu, kraju. Księga jubileuszowa poświęcona profesorowi Robertowi Rauzińskiemu, który przebył drogę z Wilna do Opola. Z okazji pięćdziesięciolecia pracy dla środowiska naukowego Polski i Opola, pod red. A. Zagórowskiej, Politechnika Opolska, Opole 2012, s. 151-171.

 

Adiunkci:

dr Daniel PUCIATO

Wybrane publikacje:

1. Puciato D. (2010) Morpho-functional development of children and adolescents from Jedlina-Zdrój with regard to objective quality of life of their families. „Human Movement”, nr 11, s. 66-70.

 

2. Puciato D., Goranczewski B. (2010) Kształtowanie się kursów akcji przedsiębiorstw turystycznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. „Handel Wewnętrzny”, nr 8, s. 187-192.

 

3. Goranczewski B., Puciato D. (2010) Zastosowanie analizy SWOT w formułowaniu strategii rozwoju turystyki na obszarach recepcyjnych. „Turyzm”, nr 20, s. 45-55.

 

4. Puciato D., Mynarski W., Rozpara M., Borysiuk Z., Szyguła R. (2011) Motor development of children and adolescents aged 8-16 years in view of their somatic build and objective quality of life of their families. „Journal of Human Kinetics”, nr 28, s. 45-53.

 

5. Mynarski W., Rozpara M., Puciato D., Eider J. (2011) The effects of lead and cadmium pollution on functional and morphological development of middle school students from Jastrzębie-Zdrój and Katowice. „Polish Journal of Environmental Studies”, vol. 20, no 4, p. 1001-1007.

 

6. Puciato D. (2012) Wykorzystanie zarządzania wiedzą w wybranych przedsiębiorstwach turystycz­nych z województwa opolskiego. „Folia Turistica” nr 26, s. 163-182.

 

7. Puciato D., Łoś A., Mrozowicz K. (2013) Franchising as a way of reducing moral hazard in the tourism market. „Argumenta Oeconomica” nr 1 (30), s. 127-147.

 

8. Puciato D. (2013) Wybrane aspekty innowacyjności przedsiębiorstw hotelowych z Beskidu Ślą­skiego. „Współczesne Zarządzanie” nr 1, s. 106-114.

 

9. Mynarski W., Królikowska B., Rozpara M., Nawrocka A., Puciato D. (2013) The caloric cost of practicing martial arts on the background of health recommendation, „Archives of Budo” nr 2 (9), s. 125-132.

 

10. Łobos K., Puciato D. (2013) Dekalog współczesnego zarządzania. Nurty, koncepcje i metody, Difin, Warszawa.

 

dr Barbara WOŚ

Wybrane publikacje:

 

1. B. Woś, 2009 „Ekoturystyka szansą zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich” [w:] Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich nr 5, Polska Akademia Nauk Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, Kraków s. 115-122

 

2. B. Woś, 2009 „Rozwój ekoturystyki na przykładzie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego” [w:] Handel Wewnętrzny 11.2009, IBRKK, Warszawa, s. 332-338.

 

3. B. Woś W. Owczarek, 2009, „Turystyka na obszarach chronionych w percepcji społeczności lokalnej na przykładzie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego” [w:] Aktywność turystyczno-rekreacyjna w obiektach dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego monografia pod red. J. Rut, P. Rut, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, S. 121-126

 

4. B. Graczykowska, D. Puciato, B. Woś, 2009, „Zagospodarowanie turystyczne Wysowej jako przykład integracji funkcji uzdrowiskowych i turystycznych” [w:] Turystyka uzdrowiskowa stan i perspektywy, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk S. 99-108,ISBN 978-83-89081-23-0

 

5. B. Graczykowska, L. Kosińska, B. Woś, J. Zeman-Czajkowska "Edukacja zdrowotna, turystyka i rekreacja dzieci i młodzieży - w nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego" Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2010 (podręcznik akademicki s. 240)

 

6. B. Woś „Wykorzystanie potencjału środowiska naturalnego Gór Świętorzyskich w ofercie gospodarstw agroturystycznych” [w:] Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich nr. 2/2011, Wydawnictwo NOVA SANDEC, Kraków 2011, str. 129- 138

 

7. Woś. D. Puciato „ Charakterystyka wybranych elementów oferty turystycznej gospodarstw agroturystycznych w Wysowej” [w:] Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich nr. 2/2011, Wydawnictwo NOVA SANDEC, Kraków 2011, str.139-148

 

8. Puciato, B. Woś „Innowacje jako forma wzbogacenia oferty wybranych gospodarstw agroturystycznych w Górach Świętokrzyskich” [w:] Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis nr. 64, Wydawnictwo Uczelniane zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin 2011, str. 113-124

9. B. Graczykowska, B. Woś „ JuraPark w Krasiejowie jako przykład inwestycji turystycznej realizowanej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju”, [w:] „Gospodarka Turystyczna w Regionie”, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr.157. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, str. 65-76

 

10. B. Woś, B. Graczykowska, L. Kosińska „Analiza popytu na usługi agroturystyczne” [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczcińskiego nr 698, Ekonomiczne Problemy Usług nr 83-Popyt Turystyczny- Uwarunkowania, szczecin 2012, (str.293-307)

 

dr Agnieszka GAWLIK

Wybrane publikacje:

1. Puciato D., Łoś A. (2009) Wykorzystanie opłat ekologicznych jako instrumentu zarządzania i finansowania pośredniej gospodarki turystycznej w obszarze ochrony środowiska. Studia i Monografie Politechniki Opolskiej nr 252.

 

2. Puciato D., Łoś A. (2010) Globalny kryzys finansowy końca pierwszej dekady XXI wieku a rynek usług turystycznych w Polsce. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu”, nr 19, s. 105-115.

 

3. Puciato D., Łoś A. (2011) Zarządzanie wiedzą w biurach podróży z powiatu tarnowskiego. „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, s. 185-196.

 

4. Puciato D., Łoś A., Kiełbasa A. (2012), Obszary innowacyjności w wybranych hotelach Beskidu Śląskiego, Zeszyty Naukowe nr 701 Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług nr 86, s. 387-398

 

5. Łoś A. (2012), Turystyka zdrowotna – jej formy i motywy. Czynniki rozwoju turystyki medycznej w Polsce. Zeszyty Naukowe nr 699 Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług nr 84, s. 569-578

 

6. Łoś A. (2012) Wymiary efektywności i jej pomiar we współczesnej turystyce w: red. M. Morawski „Zarządzanie wiedzą w turystyce, a efektywność gospodarki turystycznej”, s. 79-88

 

7. Puciato D., Goranczewski B., Łoś A. (2012) Innowacje w biurach podróży. „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, Nr 7 (738), lipiec 2011, s. 15-23

 

8. Łoś A. (2012) Pomiar efektywności przedsiębiorstw w perspektywie społecznej. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu”, Nr 27/2011, s. 355-366

 

9. Puciato D., Łoś A., Mrozowicz K. (2013) Franchising as a way of reducing moral hazard in the tourism market. „Argumenta Oeconomica”, Nr 1(30) 2013, s. 127-148

 

10. Puciato D., Rozpara M., Mynarski W., Łoś A. Królikowska B. (2013), Aktywność fizyczna dorosłych mieszkańców Katowic w aspekcie ich statusu zawodowego oraz wybranych cech społeczno-ekonomicznych – wyniki badań wstępnych, „Medycyna Pracy” (w druku)

 

ASYSTENCI:

 

dr Maja ZAGÓRNA-GOPLAŃSKA

 

Wybrane publikacje:

 

1. Maja Zagórna- Goplańska, Wybrane determinanty konkurencyjności podmiotów świadczących usługi turystyczne, [w:]Innowacje w rozwoju turystyki pod red. M. Jalinika, Białystok 2008, s.159-170


2. Maja Zagórna- Goplańska, Wybrane problemy rozwoju turystyki w polskiej części Gór Opawskich na przykładzie gminy Głuchołazy, w: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 5/2009, PAN, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, Kraków 2009, s.103-114


3. Maja Zagórna-Goplańska, Instrumenty promocji turystycznej polskiej części Gór Opawskich na przykładzie gminy Głuchołazy, w: Społeczno-gospodarcze aspekty turystyki regionów przygranicznych pod red.J. Rut, A. Nizioł, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2009, s. 191-199.


4. Maja Zagórna- Goplańska, Racjonalizacja zatrudnienia w przemyśle cementowym na przykładzie przedsiębiorstwa X,  [w:] Funkcjonowanie przedsiębiorstw w aktualnych warunkach gospodarczych, pod red. A. Świadek, Investment Vision Group IVG, Szczecin 2010, s.106-123.


5. Maja Zagórna- Goplańska, Społeczny wymiar efektywności procesu restrukturyzacji zatrudnienia na przykładzie przedsiębiorstwa X, [w:] Gospodarka XXI wieku. Innowacyjność, ekonomika, organizacja, cz.I, pod red. A. Świadek, Investment Vision Group IVG, Szczecin 2011, s.113-128


6. Maja Zagórna-Goplańska, Kapitał ludzki w procesie restrukturyzacji, wyd. Politechniki Opolskiej, Opole 2012  / monografia/, s.180


7. Maja Zagórna - Goplańska, Agnieszka Łoś,  Realizacja funkcji personalnej
przedsiębiorstwach hotelarskich województwa opolskiego – rozwiązania organizacyjne, planowanie i alokacja zasobów ludzkich, artykuł przyjęty do druku w Czasopiśmie Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

 

dr Daria HOŁODNIK

Wybrane publikacje:

1. Hołodnik D., Puciato D. (2011) Planowanie i organizowanie przedsięwzięć sportowych na przykładzie turniejów tenisa ziemnego. „Turystyka, Sport i Zdrowie” (czasopismo elektroniczne), nr 1.

 

2. Perechuda K., Hołodnik D. (2012) Sieciowe przesłanki i determinanty tworzenia klastra turystycznego opartego na wiedzy w województwie opolskim, [w:] Odpowiedzialne zarządzanie. Wybrane aspekty, Cisek M., Wakuła M. (red.), Wydawnictwo Studio Emka w Warszawie, Warszawa 2012, s. 380-390.

 

3. Perechuda K., Hołodnik D. (2012) Interferencja teorii organizacji i teorii sportu. Przypadek decyzyjny: coaching sportowy (tenis ziemny) a coaching biznesowy (przełożony- podwładny), [w:] Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu. Księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dr hab. Arkadiusza Potockiego, Mikuła B (red.), Wydawnictwo: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012, s. 197-212.

 

 

4. Hołodnik D., Perechuda K. (2012) The Knowledge-Based Opole Tourusm Cluster (OKTW) as a Network Tool for Organizing tje Space and Flow in the Opole Region, [w:] COMMUNITIES IN NEW MEDIA: VIRTUAL ENTERPRISES, RESEARCH COMMUNITIES AND SOCIAL MEDIA NETWORKS, Köhler T, Kahnwald N. (Hrsg.), 15. Workshop GeNeMe`12 Gemeinschaften in Neuen Medien, Technische Universität Dresden Medienzentrum, am 04. Und 05. Oktober 2012 in Dresden, s.155-169.

 

5. Hołodnik D., Perechuda K. (2012) Nowoczesny model gospodarstwa agroturystycznego oparty na wiedzy, [w:] ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W TURYSTYCE, A EFEKTYWNOŚĆ GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ, Morawski M. (red.), Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław 2012, s. 35-44

 

6. Hołodnik D., Perechuda K. (2013), Współczesne tendencje w naukach zarządzania – nowe modele biznesu w perspektywie coachingu turystycznego, [w:] Nowe tendencje w zarządzaniu - uwarunkowania społeczne, Pawlak M. (red.), tom IV, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 139-148

 

7. Hołodnik D., Perechuda K. (2013), Symulakry społeczno- ekonomiczne jako przesłanki kryzysu gospodarczego, [w:] Teorie kryzysu, Partycki S. (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 82-90

 

8. Hołodnik D., Perechuda K., Chomiak I. (2013), Relacyjne modele biznesu w kreowaniu przedsiębiorczości, [w:] Wiedza i technologie informacyjne w kreowaniu przedsiębiorczości, Nowicki A., Jelonek D. (red.), Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2013, s. 156-166

 

 

mgr Katarzyna MICHALAK

Wybrane publikacje:

[1] Katarzyna Nowacka, Roman Nowacki, Prospects for tourism development in Polish national parks, “Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu” 2012, Nr 28, s. 221-232.

 

[2] Katarzyna Nowacka, Roman Nowacki, Tourism and recreation in health resort northern Poland, ,,Moлoдa Спopтивнa Нaука України”, Збірник наукoвих праць з галузі фізичнoгo вихoвання, спoрту і здoрoв`я людини, ред. Євген Приступa, Випуск 17, Tom 4, Львівський Державний Униіверситет Фізичної Культури”, Львів 2013, c. 82-86.

 

[3] Katarzyna Nowacka, R. Nowacki, Development prospects of spa tourism and recreation in northern Poland health resorts [w:] Między historią a przyszłością turystyki, pod red. R. Nowackiego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2013, s. 249-269.

 

[4] Katarzyna Nowacka, Zabawy ruchowe w stymulacji rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym, „Turystyka, Sport i Zdrowie” 2011, nr 1, www.tsz.po.opole.pl

 

[5] Katarzyna Nowacka, R. Nowacki, Perspectives of the spa tourism and recreation development in the southern Poland health resorts, ,,Turystyka, Sport i Zdrowie” 2011, nr 1, www.tsz.po.opole.pl

 

[6] Katarzyna Nowacka, Działalność Edmunda Bojanowskiego, patrioty i podróżnika, ,,Turystyka, Sport i Zdrowie” 2012, nr 2, www.tsz.po.opole.pl

 

Wyszukaj pracownika

Dołącz do nas!

Najbliższe wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń.