Katedra Antropomotoryki

Zespół Katedry Antropomotoryki zajmuje się prowadzeniem zajęć z antropomotoryki, teorii sportu, gier zespołowych, aktywnych form turystyki i rekreacji oraz pracą badawczą głównie z zakresu badania wzorców ruchowych u sportowców.

 

Tematy badawcze podejmowane przez Katedrę to m. in.:

1) zastosowanie systemu elektromiografii powierzchniowej (EMG) i szybkich kamer do oceny wzorców ruchowych i reakcji psychomotorycznych

2) badanie wzorców ruchowych sportowców w ruchach typowych dla dyscypliny,

3) ocena kontroli ruchów lokomocyjnych oraz plastyczności nerwowo-mięśniowej po urazach nerwowo-mięśniowych,

4) badania nad asymetrią funkcjonalną i dynamiczną w okresie ontogenezy w sporcie amatorskim i wyczynowym,

5) obciążenia treningowe i wydolność sportowców,

 

KIEROWNIK KATEDRY ANTROPOMOTORYKI

 

dr hab. Zbigniew Borysiuk, prof. PO

Przedmioty prowadzone na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej:

 1. Antropomotoryka
 2. Teoria Sportu
 3. Formy Aktywności Ruchowej – Szermierka
 4. Seminarium magisterskie

 

Tematy podejmowanych prac:

 1. Zastosowanie systemu elektromiografii powierzchniowej (EMG) i szybkich kamer do oceny wzorców ruchowych i reakcji psychomotorycznych.
 2. Badania nad percepcją sportowców.
 3. Wzorce ruchowe szermierzy.

 

Wybrane publikacje:

 1. Balkó Š, Borysiuk Z, Balkó I et al. The influence of different performance level of fencers on muscular coordination and reaction time during the fencing lunge. Arch Budo 2016; 12: 49-59.
 2. Š Balkó, Z Borysiuk, J Šimonek., The Influence of Different Performance Level of Fencers on Simple and Choice Reaction Time.Brasilian Journal of Kinanthropometry and Human Performance. 2016;vol.18, no.4,pp. 391-400.
 3. Borysiuk Z., Review of the book by Prof. Maciej Luczak entitled Fencing in Poland – 1918-1945. “IDO MOVEMENT FOR CULTURE. Journal of Martial Arts Anthropology”,Vol. 16, no. 4 (2016), pp. 40–41. 
 4. Borysiuk Z Complex evaluation of fencers predisposition in three stages of sport development BIOLOGY OF SPORT 23 (1): 41-53 2006
 5. Borysiuk Z, Sadowski J Time and spatial aspects of movement anticipation BIOLOGY OF SPORT 24 (3): 285-295 2007
 6. Borysiuk Z, Waskiewicz Z Information processes, stimulation and perceptual training in fencing JOURNAL OF HUMAN KINETICS 19: 63-82 JUN 2008
 7. Borysiuk Z, Cynarski WJ Psychomotor aspects of talent identification: A new approach in the case of fencing ARCHIVES OF BUDO 6 (2): 91-94 MAY 6 2010
 8. Puciato D, Mynarski W, Rozpara M, Borysiuk Z, Szygula R Motor Development of Children and Adolescents Aged 8-16 Years in View of Their Somatic Build and Objective Quality of Life of Their Families JOURNAL OF HUMAN KINETICS 28: 45-53 JUN 2011

 

dr Monika Błaszczyszyn

 

 

dr Anna Łukanova - Jakubowska

Przedmioty prowadzone na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej:

 1. Turystyka i rekreacja dzieci i młodzieży
 2. Gry i zabawy korekcyjne
 3. Aerobik
 4. Siłownia

 

Tematy podejmowanych prac:

 1. Struktura obciążeń treningowych w rocznym cyklu szkolenia a charakterystyka zmian poziomu wytrzymałości tlenowej i beztlenowej zawodników uprawiających short track
 2. Wdrażanie nowatorskich metod treningowych w rocznym cyklu szkolenia zawodników short track
 3. Rola treningu siłowego w osiągnięcia wyników mistrzowskich w short tracku. Trening siły w 4 letnim cyklu treningowym (cykl Olimpijski) u zawodników uprawiających short track

 

 

dr Mariusz Konieczny

Przedmioty: Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej:

 1. Antropomotoryka 
 2. Antropologia
 3. Kinantropometria
 4. Przedmiot do wyboru – Żeglarstwo

 

Tematy podejmowanych prac:

 1. Zastosowanie systemu elektromiografii powierzchniowej (EMG) i szybkich kamer do oceny wzorców ruchowych i reakcji psychomotorycznych
 2. Asymetria funkcjonalna i dynamiczna w okresie ontogenezy w sporcie amatorskim i wyczynowym

 

Wykaz dorobku naukowego:

 1. Błaszczyszyn, M.; Konieczny, M.; Pakosz, P. Analysis of Ankle sEMG on Both Stable and Unstable Surfaces for Elderly and Young Women—A Pilot Study. Int. J. Environ. Res. Public Health 2019, 16, 1544. (IF 2,145)
 2. Konieczny M., Pakosz P., Błaszczyszyn M. Zastosowanie pomiaru trajektorii ruchu i koaktywacji mięśniowej do diagnozowania procesu rehabilitacji pacjentów po niedokrwiennych udarach mózgu. Application of trajectory of movement measurement and muscle coactivation to diagnose the process of rehabilitation of patients after ischemic brain strokes. Konferencja Tarnów 2018
 3. Pakosz P.,Konieczny M., Gnoiński M. Zmiana profilu nerwowo-mięśniowego kończyn dolnych po 15-minutowej rozgrzewce, mierzona TMG, w grupie młodych kobiet. Change in the neuromuscular profile of the lower limbs after a 15-minute warm-up, assessed by TMG, in young females groups. Konferencja Tarnów 2018
 4. Zbigniew Borysiuk, Stanislaw Czyz, Natalia Markowska, Mariusz Konieczny, Pawel Pakosz. Fencing flèche performed by elite and novice épéeists depending on type of perception 2018 Archives of Budo
 5. Zbigniew Borysiuk, Zbigniew Waśkiewicz, Katarzyna Piechota, Pawel Pakosz, Mariusz Konieczny, Monika Błaszczyszyn, Pantelis Theodoros Nikolaidis, Thomas Rosemann, Beat Knechtle. Coordination aspects of an effective sprint start. Frontiers in physiology 2018, 9, 1138
 6. Zbigniew Borysiuk, Mariusz Konieczny, Krzysztof Kręcisz, Paweł Pakosz. 2018 Application of sEMG and Posturography as Tools in the Analysis of Biosignals of Aging Process of Subjects in the Post-production Age. International Scientific Conference BCI 2018 Opol
 7. Borysiuk Z., Konieczny M., Kręcisz K., Pakosz P., Królikowska B  2018 Effect of six-week intervention program on postural stability measures and muscle coactivation in senior-aged women Volume 2018:13 Pages 1701—1708
 8. Monika Blaszczyszyna, Agnieszka Szczesnab, Jozef Oparac, Mariusz Koniecznya, Pawel Pakosza, Stefan Balko. Functional differences in upper limb movement after early and chronic stroke based on kinematic motion indicators. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. X:X 2018, 162  doi.org/10.5507/bp.2018.061

 

 

dr Katarzyna Piechota

Przedmioty prowadzone na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej:

 1. Pedagogika etapów

 

Tematy podejmowanych prac:

 1. Analiza wzorców ruchowych oraz czasu reakcji na podstawie sEMG (elektromiografii powierzchniowej), szybkich kamer oraz systemu wyzwalania dźwięku.
 2. Badanie przygotowania motorycznego lekkoatletów na różnym etapie szkolenia.

 

Publikacje:

 1. 2013; Studia i Monografie cz.4: Wykorzystanie badań naukowych w wychowaniu fizycznym i sporcie. Praca badawcza z 4 obszarów aktywności ruchowej: sport, wychowanie fizyczne, rekreacja, fizjoterapia - PARAMETRY WYDOLNOŚCI TLENOWEJ BIEGACZY NA ŚREDNICH I DŁUGICH DYSTANSACH W MISTRZOWSKIM ETAPIE SZKOLENIA - Pakosz P., Piechota K.
 2. 2013; 4(4) - Medycyna Sportowa - WZORCE RUCHOWE RZUTÓW KOSZYKARZY W ODNIESIENIU DO STOPNIA ZŁOŻONOŚCI ZADAŃ RUCHOWYCH - Pakosz P., Borysiuk Z., Kręcisz K., Piechota K.
 3. 2013; 2(2) - Journal of Combat Sports and Martial  - ANALYSIS OF PERFORMANCE OF THE FENCING LUNGE WITH REGARD TO THE DIFFICULTY LEVEL OF A TECHNICAL-TACTICAL TASK - Borysiuk Z., Piechota K., Minkiewicz T.
 4. 2014; (5) 1/2014 Central European Journal of Sport Science and Medicine - THE EXERCISE PROFILE OF A POLISH REPRESENTATIVE IN MOUNTAIN RUNNING – Borysiuk Z., Piechota K.,

 

dr Paweł Pakosz

Przedmioty prowadzone na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej:

 1. Zaawansowana teoria i metodyka koszykówki
 2. Teoria i metodyka sportów zespołowych - koszykówka
 3. Sport do wyboru - koszykówka
 4. Formy aktywności ruchowej – koszykówka
 5. Technologia informacyjna
 6. Żeglarstwo

 

Tematy podejmowanych prac:

 1. Zastosowanie systemu elektromiografii powierzchniowej (EMG) i szybkich kamer do oceny wzorców ruchowych i reakcji psychomotorycznych
 2. Koordynacyjne zdolności motoryczne i umiejętności koszykarzy.
 3. Badania naukowe w wychowaniu fizycznym i sporcie.
 4. Diagnostyka mięsni systemem TMG (tensiomyography).

 

Wybrane publikacje:

 
 1. 2016; Pakosz P, Konieczny M. Time analysis of muscle activation during basketball free throws. Central European Journal of Sport Sciences and Medicine. 2016; 15(3): 73–79.
 2. 2016; Pakosz P, Anna Jakubowska-Lukanova, Mariusz  Gnoiński. Tmg as a prevention method of athletes muscles, ligaments and joints injuries. Medycyna sportowa. 2016; 32(3):189-200.
 3. 2016; Kuśnierz C, Pakosz P. Motywy aktywnego uczestnictwa w lekcjach wychowania fizycznego w opiniach gimnazjalistów. Studia i Monografie PO. 2016. Wykorzystanie badań naukowych w wychowaniu fizycznym i sporcie. Praca badawcza z 3 obszarów aktywności ruchowej: sport, wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja.
 4. 2015; Monografia: EMG w sporcie Wybrane zastosowania praktyczne, (red.) Z. Borysiuk. Politechnika Opolska & Studio IMPRESO. „Wzorce ruchowe techniki w sportach zespołowych na przykładzie koszykówki” - Paweł Pakosz 
 5. 2014; 30(4) - MEDYCYNA SPORTOWA - "Wzroce ruchowe piłkarzy nożnych podczas uderzenia piłki lewą lub prawą kończyną dolną"  - ZBIGNIEW BORYSIUK, PAWEŁ PAKOSZ, DOROTA BORZUCKA
 6. 2013; 29(4) - MEDYCYNA SPORTOWA - "Movement patterns of basketball throws as related to the degree of motor task complexity" - Paweł  Pakosz, Zbigniew  Borysiuk, Krzysztof  Kręcisz, Katarzyna  Piechota. 
 7. 2013; 2 - Central European Journal of Sport Sciences and Medicine - "EMG PARAMETERS AND KINESTHETIC DIFFERENTIATION DURING THE FREE-THROW OF BASKETBALL PLAYERS WITH VARIOUS LEVELS OF ATHLETIC EXPERIENCE". - Paweł Pakosz. 
 8. 2011; 3(3) - BALTIC JOURNAL OF HEALTH AND PHYSICAL ACTIVITY - Electromyography Signal Analysis of the Fencing Lunge by Magda Mroczkiewicz - Suchanowski A., Borysiuk Z., Pakosz P.
 9. 2011; 11(4) - IDO MOVEMENT FOR CULTURE. Journal of Martial Arts Anthropology - Motor model of fencing lunge of Sylwia Gruchaa olympic vice-champion in foil - Borysiuk Z., Pakosz P.
 10. 2011; 2 - Journal of Health Promotion and RecreatioN - EMG SIGNAL ANALYSIS OF SELECTED MUSCLES DURING SHOTS AND PASSES IN BASKETBALL – Pakosz P.

 

 

sekretariat Katedry

Alicja Bunio
Pokój 308 bud.9
 

Wyszukaj pracownika

Dołącz do nas!

Najbliższe wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń.