Katedra Aktywnych Form Turystyki i Rekreacji

Realizowane tematy prac naukowych:

  • Rekreacyjna aktywność fizyczna i jej znaczenie w życiu współczesnego człowieka.
  • Dobowy wydatek kaloryczny osób w różnym wieku i z różnych grup społecznych regularnie uprawiających rekreacje ruchową i turystykę aktywną.
  • Przepływy skórne u sportowców uprawiających różne dyscypliny sportowe.

 

Główne tematy naukowo - badawcze podejmowane w Katedrze:

  • Społeczno - ekonomiczne i polityczne uwarunkowania rozwoju turystyki trans granicznej.
  • Stan, struktura i perspektywy rozwoju bazy turystycznej na Opolszczyźnie.
  • Współpraca międzynarodowa jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego w zakresie rozwoju turystyki i rekreacji ruchowej.

 

Pracownicy:

Profesorowie nadzwyczajni:

dr hab. Aleksander STUŁA, prof. PO - Kierownik Katedry

 

Wybrane publikacje:

 

1. Stuła Aleksander: Zabawy i gry ruchowe w kształceniu piłkarzy nożnych. Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe Gier Sportowych. Wydział Wychowania fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej. Opole 2008, ss. 207.

 

2. Stuła  A. (2009) Teoretyczne i praktyczne aspekty nowoczesnej gry w piłkę nożną (red.) Politechnika Opolska, ss. 299.

 

3. Firlus R., Stuła  A. (2009) struktura organizacyjna niemieckiego systemu kształcenia i selekcji młodzieży uzdolnionej do gry w piłkę nożną. W: Teoretyczne i praktyczne aspekty nowoczesnej gry w piłkę nożną (red. A. Stuła). Politechnika Opolska, 247- 258.

 

4. Stuła A., Wiącek R. (2010) Zastosowanie ćwiczeń funkcjonalnych w rekreacji ruchowej. W: Mołoda Sportiwwaja Nauka Ukrainy. Zbirnik Naukowych Prac z gałuzi Fizycznej Kultury ta Sportu. (red. J. Pristupa). Wypusk 14, tom 4. Lwiwskij Dzierżawnyj Uniweristet Fizicznoj Kultury. Lwów. 165-170

 

5. Stuła A., Graczykowska B. (2010). Rekreacyjne formy spędzania czasu wolnego w rodzinie. W: Środowisko społeczno-przyrodnicze a aktywność człowieka. (red. A. Kaiser, M. Sokołowski). Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu. Seria: Monografie nr 3/110, s. 75-87.

 

6. Stuła A., (2011) Primienienie testa „Sprint versus Endurance” w otborie i selekcji malczikow dlja zaniatij futbolom. Fiziczieskaja Kultura, Wospitanije, Obrazowanije, Rekreacja. 1,40-43.

 

7. Śliwowski R., Stuła A., Andrzejewski M., (2011) The assessment of selected indicators of physical efficiency of junior fotballers. In: Phisical Culture and Health (Ed. M.Bytniewski). Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 71-83.

 

8. Stuła A., (2011) Isplozowanije awtorskich testow dlja kontrola specjalnoj podgotowlennosti wratariej razlicznoj kwalifikacji. In: Young Sport Science of Ukraine, 312-319.

 

9. Stuła A.,Graczykowska B.,Łukawiecki K. (2013) Wytyczne Unii Europejskiej w zakresie promocji aktywności fizycznej w Polsce, stan i realizacja w opinii ekspertów. In :Vedecke Prace na Podporu Projektow Vega.Ed.Marian Merica.Vydawa .Univerzita Sv. Cirila a Metoda v Trnave,str237-250.

 

10. Stuła A.,Stuła-Łajp J.(2013)Aktywność i sprawność fizyczna oraz poziom poczucia jakości życia mężczyzn w wieku średnim deklarujących zróżnicowany poziom aktywności sportowo-rekreacyjnej.W :Wybrane zagadnienia turystyki i rekreacji w badaniach naukowych (red.A.Stuła) Politechnika Opolska,str,78-90.

 

dr hab. Henryk MACHOŃ, prof. PO

Wybrane publikacje:


1. H. Machoń, Das Christentum bei C. G. Jung. Philosophische Grundlagen, psychologische Prämissen und Konsequenzen für die therapeutische Praxis, Stuttgart: Kohlhammer Verlag 2015, ss. 264.


2. H. Machoń, Sport jako wychowanie do wartości? Wybrane aspekty pedagogiczne, [w:] Z.  Borysiuk, J. Kostorz (red.), Aksjologiczny wymiar sportu. Olimpiada wiedzy i wartości w sporcie, Politechnika Opolska, Studio IMPRESO, Opole 2014, ss. 131–146.


3. H. Machoń, Turystyka religijna na tle przemian w obrębie współczesnej religijności, [w:] A. Stuła (red.), Wybrane zagadnienia turystyki i rekreacji w badaniach naukowych, Wydawnictwo Politechniki Opolskiej, Opole 2014, ss. 95–103.


4. H. Machoń, Gott als fruchtbare Illusion? Ernst Blochs Atheismus im Christentum, „Internetowy Magazyn Filozoficzny HYBRIS“, nr 26 (2014), ss. 1–14.


5. H. Machoń, Co to jest myślenie religijne. Koncepcja motywów religijności, „Świat i Słowo”, 23 (2/2014), ss. 51–65.


6. H. Machoń, Rudolfa Otto Das Heilige a problematyka (brakującej) definicji religii, „Kwartalnik Filozoficzny“, 41 (1/2013), ss. 77–99.


7. H. Machoń, Przeżycie sportowe a doświadczenie religijne. Elementy analizy, „Internetowy Magazyn Filozoficzny HYBRIS“ nr 19 (2012), ss. 93–115.


8. H. Machoń, Religia – przeszkoda w edukacji czy jej podstawa? Koncepcja filozofii wychowania Wolfganga Brezinki, [w:] D. Aleksandrowicz (ed. red), Religion, Ethics and Public Education; Religion, Ethik und öffentliche Bildung; Religia, etyka i edukacja publiczna, Peter Lang, Frankfurt a. M. 2012, s. 47–60.


9. H. Machoń, Prymat emocji w religii? Williama Jamesa ujęcie doświadczenia religijnego, [w:] D. Leszczyński, William James, pragmatyzm i konsekwencje, „Lectiones & Acroases Philosophicae”, IV, 2 (2011), s. 115–136.


10. Przekład z języka niemieckiego. Książka: Bernhard Grom, Psychologia wychowania religijnego. Kraków: Wydawnictwo WAM 2011, 400 s.

 

Adiunkci:

dr Bożena KRÓLIKOWSKA

Wybrane publikacje:

1. Mynarski W., Królikowska B., Rozpara M., Estymacja wydolności aerobowej studentów na podstawie wyników pomiaru wytrzymałości krążeniowo-oddechowej, [w:] Teoretyczne i empiryczne zagadnienia rekreacji i turystyki pod red. W. Mynarskiego, AWF Katowice, Katowice 2008

 

2. Królikowska B., opracowanie tekstu do przewodnika krajoznawczego Województwo Opolskie atlas turystyczno-samochodowy pod red. Kawałko K., wyd. BiK

 

3. Mynarski W., Królikowska B.,, Graczykowska., Medieval re-enactment groups as a new form of recreation HUMAN MOVEMENT formerly Człowiek i Ruch (Human Movement) vol. 11, number 1, 2010, pp. 89-94.

 

4. Królikowska B., Rozpara M., Mynarski W., Graczykowska B., Puciato D., The calorific cost of young women’s leisure activity. Antropomotoryka vol. 20, NR 49, Kraków-Wrocław 2010, pp. 69- 80

 

5. Puciato D., Rozpara M., Mynarski W., Graczykowska B., Królikowska B., Poziom rozwoju morfo funkcjonalnego dzieci i młodzieży w wieku 8-16 lat w świetle dochodów rodzin. Antropomotoryka vol. 20, NR 50. Kraków- Wrocław 2010, s. 63-72

 

6. Królikowska B., Cycling tourism as an attractive from of a school offer of physical education In: Pedagogy of health In physical culture Eds. Napierała M, Szark-Eckardt M., Kostencka A., Muszkieta R. Monograph No. 13/10 Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz, 2010 p. 50-65

 

7. Mynarski W., Graczykowska B., Bożena Królikowska B., The past and current rank of physical activity In the life style of students of the University of the Third Age. In: Pedagogy of health In physical culture Eds. Napierała M, Szark-Eckardt M., Kostencka A., Muszkieta R. Monograph No. 13/10 Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz, 2010 pp. 123-134.

 

8. Graczykowska B., Kosińska L., Królikowska B., Rodzinne zawody narciarskie atrakcyjnym produktem rekreacyjnym Rozprawy Naukowe we Wrocławiu Nr 30, 2010.

 

9. Królikowska Bożena Aktywność ruchowa młodzieży licealnej - wybrane uwarunkowania w: Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, AWF Wrocław 2011, 34, s. 186-193.

 

10. Mynarski W., Rozpara M., Królikowska B., Puciato D., Graczykowska B. Ilościowe i jakościowe aspekty aktywności fizycznej. Studia i Monografie Politechniki Opolskiej, nr 313, Opole 2012.

 

11. Mynarski W., Królikowska B., Rozpara M., Nawrocka A., Puciato D., (2013) The caloric cost of practicing martial arts on the background of health recommendation, „Archives of Budo” nr 2 (9), s. 125-132.

 

dr Kazimierz ŁUKAWIECKI

 

1. Łukawiecki K., Medycyna ratunkowa i katastrof, [w:] Logistyka humanitarna i zarządzanie kryzysowe – wybrane problemy, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2009 ISBN 978-83088980-75-6, 978-83-7511-118-7

 

2. Łukawicki K., Pięciolecie w Unii Europejskiej. Doświadczenia Opolskiego OW NFZ w zakresie koordynacji (maj 2004-maj 2009), [w:] Zarządzanie i polityka społeczna – wybrane problemy, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2010, ISBN 978-83-88980-90-9, 978-83-62105-23-6

 

3. Łukawiecki K., Opieka zdrowotna w systemie ubezpieczenia zdrowotnego w województwie opolskim, [w:] Opolskie Roczniki Ekonomiczne – Tom 17, Wydawnictwo Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Opolu Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2007, ISBN 978-83-88980-50-3

 

4. Łukawiecki K., Doświadczenia Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie koordynacji i rozliczeń świadczeń medycznych z krajami członkowskimi UE/EFTA, [w:] Opolskie Roczniki Ekonomiczne – Tom 18, Wydawnictwo Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Opolu Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2010, ISBN 978-83-60939-37-6

 

5. Łukawiecki K, Ubezpieczenie Zdrowotne w Województwie Opolskim w Latach 1999-2005 Dostępność, jakość i finansowanie świadczeń zdrowotnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008 ISBN 978-83-7395-303-1

 

6. Łukawiecki K., The health care system In Poland, [w:] Economic and environment al studiem No. 10/2007 Contemporary Problems Of The Socio-Economic Policy In Poland, Opole 2007 ISSN 1642-2597, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

 

7. Łukawiecki K., Finansowanie świadczeń dla pacjentów w wieku starszym w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych oraz objętych pielęgniarską opieką długoterminową w roku 2007 w Opolskim OW NFZ, [w:] Wybrane Problemy Wspierania Ludzi Starszych, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu Opole 2008 ISBN 978-83-88980-68-8, 978-83-7511-094-4

 

8. Łukawiecki K., Wybrane aspekty funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w województwie opolskim, [w:] Dylematy Teorii I Praktyki Zarządzania – Tom 2 Finansowo-społeczne problemy zarządzania w mikro- i makroskali, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2006 ISBN 83-88980-38-6, 83-7511-004-3

 

 

dr Dorota BURZYCKA - WILK

Wybrane publikacje:

1. Burzycka-Wilk D., Graczykowska B. (2011) Zachowania ruchowe dzieci zdrowych i dzieci z różnymi dysfunkcjami. Rozprawy Naukowe AWF Wrocław, nr 33, ss. 129-134.

 

2. Burzycka-Wilk D. (2010) Efficiency of feedback in swimming. Human Movement, vol. 12, number 2, 184-190.

 

3. Burzycka-Wilk D. (2011) Effectiveness of learning to swim and the level of coordination of motor abilities. Science in Swimming III, AWF ,Wrocław, ss.48-55.

 

4. Graczykowska B., Burzycka-Wilk D. (2010) Portale internetowe źródłem wiedzy turysty. Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace, UAM. Poznań.

 

5. Burzycka-Wilk D. (2007) Rola nauczyciela w podnoszeniu jakości nauczania. Materiały konferencyjne V Seminarium Teoretyczno –Metodycznego: „Jakość Szkolnego Wychowania Fizycznego”, Opole.

 

6. Dorota Burzycka-Wilk (2007) Samoocena umiejętności pływackich studentów przed i po obozie letnim. LIDER, nr 4.

 

7. Dorota Burzycka-Wilk (2006) Opportunities of actively spending leisure time in water, while knowling their actual state. (W:) Materiały V Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. “Ruch i zdrowie”. Głuchołazy.

 

8. Dorota Burzycka-Wilk (2005) Aktywność dzieci niepełnosprawnych na przykładzie szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi w Opolu”. (W:) Materiały II Konferencji Naukowej nt. „Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych”.

 

dr Wojciech BIEŃ

Wybrane publikacje:

1. Bień W. Gawlik A., Woś B. (2015), Poziom wiedzy na temat koncepcji zrównoważonego rozwoju wśród studentów kierunku Turystyka i Rekreacja, [w:] EPISTEME, nr 1/2015, s. 249-262

2. Bień W. Szczepanik. U. (2014), Poziom wyobrażeń motorycznych a efekty uczenia się i nauczania techniki narciarskiej, [w:] Wybrane aspekty górskiej aktywności ruchowej w Polsce i na świecie, Wyd. AWF Wrocław, s.270-275

3. Woś B., Bień W. (2013), Apiturystyka jako forma turystyki zrównoważonej, [w:] Turystyka i Rekreacja, Libron Warszawa (w druku), konferencja „Zrównoważony rozwój turystyki w regionach Polski”, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, Warszawa 2013

 

4. Wiesner W., Bień W. (2012), Multimedia Textbook in Teaching of Motor Activity [w:] Education of Tomorrow. From Nursery School to the Professional Activity, ed. by Denek K., Kamińska A., Łuszczuk W., Oleśniewicz P., Oficyna Wydawnicza Humanitas, s.231-244

 

5. Wiesner W., Kunysz P., Bień W., Sabat U. (2010), Video technology in didactic communication within ski education [w:] Pedagogy of health in physical culture / ed. by Marek Napierała et al. Bydgoszcz-Lviv-Warsaw: Ośrodek Rekreacji, Sportu i Edukacji w Poznaniu

 

6. Bień W., Niedziela M. (2010), Media elektroniczne w procesie nauczania czynności motorycznych (na przykładzie kursów na stopnie instruktorskie SITN PZN), [w:] Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, nr 31, s. 237-2437. Bień W., Sabat U. (2010), Skijöring - od form utylitarnych do rekreacyjnych, [w:] Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, nr 31, s. 381-3858. Bień W. (2007), Narty w sieci [w:] Lesiewski A., Lesiewski J., Narty, Wydawnictwo Pascal, Warszawa

 

Pracownicy umowa-zlecenie:

mgr Ewelina Piechaczek

Wyszukaj pracownika

Dołącz do nas!

Najbliższe wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń.