Historia

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej jest obecnie jednym z sześciu wydziałów Politechniki Opolskiej. 

Powstał 1 listopada 1995r., mocą uchwały Senatu Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu, który podjął decyzję o utworzeniu na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki kierunku wychowanie fizyczne na poziomie wyższych studiów zawodowych (licencjackich). 

Decyzję tę poprzedziła decyzja Ministerstwa Edukacji Narodowej, które: 

19 maja 1995r. zatwierdziło uchwałę uczelnianego Senatu w sprawie funkcjonowania kierunku wychowanie fizyczne w ramach Studium Wychowania Fizycznego i Sportu istniejącego od 1966 r. 

Następnie: 

18 października 1995r. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu decyzją Senatu przekształcone zostało z dniem 1 listopada 1995 r. w Instytut Wychowania Fizycznego i Rehabilitacji. Tym samym opolska WSI stała się drugą w kraju uczelnią techniczną (po WSI w Radomiu), która rozpoczęła kształcenie nauczycieli wychowania fizycznego na poziomie akademickim. 

Kalendarium rozwoju Wydziału: 

13 maja 1997r. Ministerstwo Edukacji Narodowej zatwierdziło uprawnienia Politechniki Opolskiej do prowadzenia w Instytucie Wychowania Fizycznego i Rehabilitacji kierunku studiów Wychowanie Fizyczne na poziomie magisterskim od roku akademickiego 1998/1999. 

19 listopada 1997r. Senat Politechniki Opolskiej podjął uchwałę o zmianie nazwy Instytut Wychowania Fizycznego i Rehabilitacji na Instytut Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii. Jednocześnie władze Uczelni rozpoczęły starania o przekształcenie Instytutu w wydział lub instytut na prawach wydziału. 

14 sierpnia 1998r. Zarządzeniem nr 12 Ministra Edukacji Narodowej Instytut Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii został przekształcony w Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii. 

10 listopada 1999r. Senat Politechniki Opolskiej podjął uchwałę o utworzeniu na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii nowego kierunku studiów - fizjoterapia na poziomie, dziennych studiów licencjackich. 

5 stycznia 2000r. Minister Edukacji Narodowej zatwierdził uchwałę Senatu i wydał zgodę na uruchomienie kierunku studiów zawodowych fizjoterapia, od roku akademickiego 2000/2001. 

16 maja 2001r. Senat Politechniki Opolskiej podjął uchwałę o utworzeniu trzeciego kierunku na Wydziale o nazwie turystyka i rekreacja. 

22 września 2001r. Ministerstwo Edukacji Narodowej zatwierdziło uchwałę Senatu PO i wyraziło zgodę na uruchomienie studiów dziennych licencjackich na tym kierunku od roku akademickiego 2002/2003. 

14 listopada 2001r. została podjęta uchwała Senatu Politechniki Opolskiej upoważniająca JM Rektora do działań mających na celu pozyskanie terenów i obiektów zlokalizowanych przy ul. Prószkowskiej (po jednostce wojskowej) z przeznaczeniem na II kampus Politechniki Opolskiej. 

31 stycznia 2003r. - Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii wyraził chęć współuczestniczenia w zagospodarowaniu terenu i wybranych obiektów wchodzących w skład II Kampusu PO. 

17 czerwca 2003r. - Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii zaprezentował program funkcjonalno - przestrzenny dotyczący dostosowania obiektu na potrzeby Wydziału. 

11 lipca 2003r. nastąpiło przekazanie aktem notarialnym na własność Politechnice Opolskiej kompleksu obiektów po byłych koszarach wojskowych przy ul. Prószkowskiej (umowa podpisana przez Prezydenta Miasta Opola, Rektora Politechniki Opolskiej oraz Kwestor Politechniki Opolskiej). 

5 września 2003r. Senat Politechniki Opolskiej zatwierdził do realizacji pierwsze zadanie, polegające na modernizacji części obiektów pokoszarowych dla Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii. 

9 grudnia 2003r. - JM Rektor zwrócił się z prośbą do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu o formalne wyrażenie zgody na rozpoczęcie inwestycji pn. "Budowa II Kampusu Politechniki Opolskiej". 

6 stycznia 2004r. - uczelnia uzyskała pozwolenie na budowę dla inwestycji polegającej na przebudowie byłych koszar i budowie obiektu zespołu sportowego połączonego z przebudowywanym obiektem na potrzeby Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii. 

Od tego momentu trwają intensywne prace mające na celu uruchomienie kampusu dla studentów Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii. Władze Politechniki Opolskiej wiążą duże nadzieje z funkcjonowaniem tego Wydziału, o czym świadczy przyjęta przez Senat Uczelni strategia rozwoju oraz związane z tym rozpoczęcie budowy II kampusu Politechniki Opolskiej, na terenach dawnych koszar wojskowych przy ul. Prószkowskiej 76, Maj 2004r. - Politechnika Opolska uzyskała opinię Prezydenta Miasta Opola, dotyczącą projektu pt. "Budowa II Kampusu Politechniki Opolskiej". 

23 czerwca 2004r. - Senat Politechniki Opolskiej podjął uchwałę, na mocy, której ustanowiono zadanie inwestycyjne pn. "1B - Budowa hali sportowej i zaplecza dydaktycznego dla potrzeb Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii" oraz przeznaczono na ten cel środki finansowe w latach 2004-2007. 

Przeprowadzka z obiektu przy ul. Działkowej 4 do II kampusu PO na ul. Prószkowskiej rozpoczęła się 20 czerwca 2005r. Jako pierwsze zostały przeniesione na nowe miejsce Zakłady kierunku Turystyka i Rekreacja oraz Zakład Metodyki Wychowania Fizycznego, a następnie sukcesywnie pozostałe jednostki naukowo - dydaktyczne i administracyjne. Jako ostatnia w dniach 14-15 września 2005r. została przeniesiona Katedra Morfologii Funkcjonalnej, która 29 czerwca 2005r. zgodnie z uchwałą Senatu Politechniki Opolskiej została przekształcona w Instytut Fizjoterapii Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii. 

1 października 2005r. na terenie nowego obiektu - II kampusu Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej 76 rozpoczęły się zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii. 

09 czerwca 2007 r. – zarządzeniem Rektora Politechniki Opolskiej zostały uruchomione studia II stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne w formie studiów stacjonarnych.

16 listopada 2007 r. – Państwowa Komisja Akredytacyjna przyznaje ocenę pozytywną kierunkowi Turystyka i Rekreacja. WWFiF otrzymuje zgodę na uruchomienie studiów II stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja.

 Od roku ak. 2008/2009 został uruchomiony nabór na studia I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Turystyka i Rekreacja.

11 kwietnia 2008 r. – Państwowa Komisja Akredytacyjna przyznaje ocenę pozytywną kierunkowi Wychowanie Fizyczne na kolejne 5 lat.

24 kwietnia2009 r. -  Państwowa Komisja Akredytacyjna przyznaje ocenę pozytywną kierunkowi Fizjoterapia na okres 5 lat.

Potwierdzeniem wysokiej jakości nauczania i merytorycznego przygotowania pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii jest przyznana Wydziałowi akredytacja przez Państwową Komisję Akredytacyjną (PKA). Obecnie dwa kierunki: wychowanie fizyczne (2003r.) i fizjoterapia (2004 r.) otrzymały akredytację bezwarunkowo na pięć lat, a trzeci kierunek turystyka i rekreacja znajduje się aktualnie w fazie przygotowań do akredytacji, która nastąpi w momencie, gdy pierwsi absolwenci ukończą ten kierunek. 

W parze z osiągnięciami organizacyjnymi oraz sportowymi idą osiągnięcia naukowe pracowników naukowo-dydaktycznych. Jest to bardzo dynamicznie rozwijająca się kadra naukowa, która swoją działalność od początku koncentruje wokół kilku tematów badawczych. Badania są realizowane w ramach działalności naukowo-badawczej własnej i statutowej i służą one przede wszystkim rozwojowi własnej kadry naukowej. 

Wiodącymi tematami badawczymi na przestrzeni ostanich lat były i są:
 • Precyzja ruchów w procesie regulacji równowagi w pozycji stojącej,
 • Humanistyczne aspekty wychowania fizycznego. Tradycje i perspektywy,
 • Społeczno-pedagogiczne problemy rozwoju edukacji i edukacji fizycznej w przeszłości i dobie przemian,
 • Kultura fizyczna i sport jako niezbywalne komponenty nowej jakości życia,
 • Rola osobowości w systemie zarządzania,
 • Dynamika i kinetyka zmian budowy somatycznej, sprawności i wydolności fizycznej dzieci i młodzieży,
 • Wpływ treningu sportowego na poziom wydolności fizycznej i sprawności motorycznej dzieci i młodzieży,
 • Optymalizacja skuteczności oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych na zajęciach ruchowych,
 • Aspiracje zawodowe studentów - postulowany model absolwenta kierunku nauczycielskiego wychowania fizycznego,
 • Rekreacyjna aktywność fizyczna i jej znaczenie w życiu współczesnego człowieka,
 • Stan i struktura bazy turystycznej na Opolszczyźnie,
 • Wpływ fizjoterapii na czynność wentylacyjna płuc u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc.
 • Funkcja mikrokrążenia w stanach fizjologii i patologii ze szczególnym uwzględnieniem wysiłku fizycznego, nadciśnienia tętniczego i cukrzycy,
 • Wydolność oddechowa i krążeniowa kobiet ciężarnych poddanych immeracji wodnej,
 • Ocena rozwoju psychomotorycznego u dzieci i młodzieży. Dysfunkcje narządu ruchu - wczesna diagnostyka, profilaktyka i leczenie,

Powstały w 1995 r. Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej doskonale wkomponował się w lokalne środowisko, integrując wokół siebie sportowe środowisko akademickie Opola i Opolszczyzny. Baza ogólnosportowa oraz specjalistyczny sprzęt sportowy i rehabilitacyjny są dostępne dla wszystkich studentów, co korzystnie oddziałuje na istniejące w Politechnice inne kierunki studiów i uczącą się młodzież. Podnosi to atrakcyjność studiowania w Politechnice Opolskiej i pozytywnie wpływa na zdrowie młodzieży. Bardzo ważne są także efekty wychowawcze, wynikające z tego oddziaływania. 

Bez wątpienia w ciągu istnienia Wydziału, dzięki zaangażowaniu całej społeczności akademickiej, Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii przysłużył się zgłębianiu najnowszej wiedzy, kształtowaniu umiejętności rzetelnej pracy, rozwijaniu odpowiedzialności, a przede wszystkim upowszechnianiu kultury fizycznej i zdrowego trybu życia wśród polskiego społeczeństwa.

 

Wyszukaj pracownika

Dołącz do nas!

Najbliższe wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń.