Aktualności

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej Wybory do Senatu Politechniki Opolskiej na kadencję 2020-2024

Opole, 8.05.2020 r.

 

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wybory do Senatu Politechniki Opolskiej

na kadencję 2020-2024

 

 

Szanowni Państwo,

Profesorowie, Adiunkci, Asystenci oraz Wykładowcy WWFiF

 

  • Przed nami ostatni akt wyborczy w tym roku. Dotychczas na naszym Wydziale przeprowadziliśmy wybory elektorów do Uczelnianego oraz Wydziałowego Kolegium Elektorów, które dokonały wyboru odpowiednio – Rektora PO oraz Dziekana WWFiF. Obecnie przystępujemy do procedury wyborczej, która ma wyłonić członków Senatu na zbliżającą się kadencję. Wybory odbędą się w dniu 20.05.2020 roku. Przypomnę, że ze względu na wyjątkową w tym roku sytuacją spowodowaną pandemią, wybory zostaną przeprowadzone zdalnie, drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy USOS, analogicznie jak to miało miejsce w przypadku wyborów Rektora i Dziekana. Kiedy UOI przygotuje platformę, otrzymają Państwo szczegółowe informacje o godzinach oraz sposobie głosowania.
  • Przed nami następujące czynności (kroki) wyborcze:

2) zgłaszanie kandydatów (11.05–19.05.2020 – do godz. 10:00),

3) ogłoszenie listy kandydatów (19.05.2020 – godz. 15:00),

4) ogłoszenie daty i godziny głosowania w wyborach, zwanego dalej „głosowaniem”,

5) głosowanie w poszczególnych grupach społeczności akademickiej, w tym ewentualne ponowne głosowanie (20.05.2020 – godz. 10:00–15:00),

6) ogłoszenie wyników głosowania

  • Wybory Senatorów swoją formą przypominać będą wybory elektorów, przede wszystkim dlatego, że dokonywane będą w analogicznych grupach pracowników, to znaczy: 1° w grupie Profesorów i Profesorów Uczelni w dyscyplinie Nauki o Zdrowiu, 2° w grupie Profesorów i Profesorów Uczelni w dyscyplinie Kultura Fizyczna oraz 3° w grupie pozostałych nauczycieli akademickich (wybory w grupie Profesorów i Profesorów uczelni w dyscyplinach nieewaluowanych oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi przeprowadzi Uczelniana Komisja Wyborcza, natomiast za wybory spośród studentów odpowiedzialny jest Samorząd Studencki).
  • Kandydata może zgłosić każda osoba uprawniona do głosowania w danej grupie społeczności akademickiej. Jedna osoba może zgłosić większą liczbę kandydatów w jednej wiadomości pod warunkiem załączenia zgód wszystkich zgłaszanych kandydatów. Do zgłoszenia należy dołączyć zgodę kandydata na kandydowanie i na objęcie funkcji w formie zeskanowanego dokumentu z podpisem. Każdej z grup przysługuje po jednym miejscu w Senacie. Wszystkie wymagane formularze dołączone do tego komunikatu proszę wypełnić ręcznie a ich skany przesłać pocztą elektroniczną z uczelnianej skrzynki służbowej pracownika na adres przewodniczącego Wydziałowej Komisji Wyborczej, dr hab. Krzysztofa Kowalika (k.kowalik@po.edu.pl), do dnia 19.05.2020 do godziny 10:00. Po godzinie 15:00 tego samego dnia ogłoszona zostanie oficjalna lista kandydatów.
  • Zgodnie z art. 20 ust. 1 w zw. z art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, członkiem senatu może zostać osoba, która:

1) ma pełną zdolność do czynności prawnych,

2) korzysta z pełni praw publicznych,

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) nie była karana karą dyscyplinarną,

5) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 430, 399, 447, 534 i 1571), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami,

6) nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji (czyli przed dniem 1 września 2020 r.).

Zgodnie z Informacją w sprawie wyborów organów uczelni publicznych na kadencję 2020-2024 wydaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 21 lutego 2020 r.:

- osoba wybrana na członka senatu w dwóch poprzednich kadencjach (2012-2016 i 2016-2020) nie może kandydować na członka senatu w kadencji 2020-2024 (dotyczy to również przypadków, kiedy członkostwo w senacie wynikało z pełnionej funkcji, oraz przypadków wygaśnięcia członkostwa w senacie przed upływem kadencji);

- osoba będąca członkiem senatu w kadencji 2012-2016 a następnie wybrana w trakcie trwania kadencji 2016-2020 może kandydować na członka senatu w kadencji 2020-2024.

                Kandydatami do Senatu mogą być także członkowie Wydziałowej Komisji Wyborczej.

 

 

W imieniu Wydziałowej Komisji Wyborczej

 

 

dr hab. Krzysztof Kowalik

Załączniki:

 

  • wzór zgłoszenia kandydata - nauki o kulturze fizycznej - pobierz
  • wzór zgłoszenia kandydata - nauki o zdrowiu - pobierz
  • wzór zgłoszenia kandydata - pozostali nauczyciele akademiccy - pobierz

Wyszukaj pracownika

Dołącz do nas!

Najbliższe wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń.