logo pol opole1

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii

POLITECHNIKA OPOLSKA

 

Logo Wydzial z podpisem ALPHA1

Wydziałowy System zapewnienia jakości kształcenia

Zadania

1) monitorowanie polityki kadrowej wydziału oraz działań zmierzających do podnoszenia jakości kadry zatrudnionej na wydziale poprzez umożliwienie wszystkim grupom podnoszenia kwalifikacji i rozwijania kompetencji;

2) współpraca z Wydziałową Komisją ds. programów kształcenia w zakresie monitorowania programów kształcenia i uzyskiwania przez studentów i absolwentów zakładanych efektów kształcenia, zgodnych z KRK;

3) weryfikacja programów kształcenia przygotowanych przez Wydziałową Komisję ds. programów kształcenia przed ich uchwaleniem przez Radę Wydziału;

4) monitorowanie prawidłowości oceniania studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych, w tym poprzez analizę statystyczną wystawianych ocen z poszczególnych przedmiotów;

5) monitorowanie mobilności studentów, doktorantów i pracowników;

6) monitorowanie i ocena obsługi administracyjno-technicznej studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych w trakcie procesu kształcenia;

7) analizowanie prawidłowości stosowanego na wydziale systemu ECTS;

8) monitorowanie procesu dyplomowania, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki prac, stosowanych wymagań i sposobu ich oceniania;

9) monitorowanie praktyk studenckich;

10) wnioskowanie do Dziekana propozycji zmian w programach kształcenia na bazie uzyskanych wyników ankietowania (pracodawców, studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych i absolwentów);

11) wnioskowanie do Dziekana propozycji zmian w zakresie infrastruktury w aspekcie osiągania zakładanych efektów kształcenia, w oparciu o wyniki ankietowania i okresowe przeglądy;

12) monitorowanie oraz ocena jakości badań naukowych prowadzonych na wydziale pod kątem ich wykorzystania w procesie kształcenia;

13) prowadzenie oceny działań projakościowych przeprowadzanych na wydziale;

14) wdrażanie zalecanych mechanizmów naprawczych i doskonalących jakość kształcenia.

Struktura (WSJK)

            Pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia

            Wydziałowa Rada ds. jakości kształcenia

            Wydziałowa Komisja ds. programów kształcenia

            Rada Instytutu

            Pełnomocnik dyrektora Instytutu ds. jakości kształcenia

            Interesariusze

Pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia

dr Bożena Wojciechowska-Maszkowska

Zadania

a) zbieranie, gromadzenie i propagowanie informacji dotyczących działań w zakresie jakości kształcenia na wydziale, wewnątrz Uczelni oraz działań ogólnokrajowych, w tym danych odnoszących się do akredytacji kierunków kształcenia;

b) organizowanie i koordynacja działań prowadzących do akredytacji państwowej i środowiskowej kierunków studiów realizowanych na wydziale (w tym pomoc w przygotowaniu raportu samooceny jednostki);

c) koordynacja i kontrola prawidłowości realizacji procesu oceny zajęć dydaktycznych przez studentów oraz zasięgania opinii absolwentów przy współpracy z Działem Kształcenia;

d) opiniowanie nowych programów kształcenia pod kątem zgodności z Krajowymi Ramami Kwalifikacji, wytycznymi Senatu Politechniki Opolskiej oraz wytycznymi danej Rady Wydziału;

e) koordynacja procesu hospitacji zajęć dydaktycznych;

f) sporządzanie corocznego raportu o stanie jakości kształcenia na wydziale, prezentacja raportu na Radzie Wydziału oraz przygotowanie planu działań mających na celu podnoszenie jakości kształcenia w następnym roku;

g) przekazanie do końca lutego corocznego raportu o stanie jakości kształcenia na wydziale, Pełnomocnikowi Rektora ds. jakości kształcenia.

Wydziałowa Rada ds. jakości kształcenia (WRJK)

 

Skład Rady* (10 osób):

          pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia (przewodnicząca)

          nauczyciel akademicki

          przedstawiciele studentów wskazani przez Samorząd Studencki Uczelni**

          przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych*

* zarządzenie nr 59/2013 Rektora PO;** 1 osoba z każdego kierunku

                                            Tab. 1 Imienny wykaz członków Rady ds. jakości kształcenia

Lp.

Imię i nazwisko

Instytucja / funkcja

1

dr Bożena Wojciechowska-Maszkowska

Przewodnicząca Rady

2

dr hab. Wiesław Drobek, prof. PO

Pracownik Wydziału

3

Piotr Mielec*

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

4

dr Krzysztof Ziemba

Pracownik Wydziału

5

Mirosław Śnigórski*

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Opolu

6

dr Edyta Majorczyk

Pracownik Wydziału

7

Renata Ruman-Dzido*

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Opolu

8

Monika Biedka**

Studentka

9

Dagmara Przybylska**

Studentka

10

Beata Czarnecka**

Studentka

*interesariusz zewnętrzny

Zadania

1) monitorowanie polityki kadrowej wydziału oraz działań zmierzających do podnoszenia jakości kadry zatrudnionej na wydziale poprzez umożliwienie wszystkim grupom podnoszenia kwalifikacji i rozwijania kompetencji;

2) współpraca z Wydziałową Komisją ds. programów kształcenia w zakresie monitorowania programów kształcenia i uzyskiwania przez studentów i absolwentów zakładanych efektów kształcenia, zgodnych z KRK;

3) weryfikacja programów kształcenia przygotowanych przez Wydziałową Komisję ds. programów kształcenia przed ich uchwaleniem przez Radę Wydziału;

4) monitorowanie prawidłowości oceniania studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych, w tym poprzez analizę statystyczną wystawianych ocen z poszczególnych przedmiotów;

5) monitorowanie mobilności studentów, doktorantów i pracowników;

6) monitorowanie i ocena obsługi administracyjno-technicznej studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych w trakcie procesu kształcenia;

7) analizowanie prawidłowości stosowanego na wydziale systemu ECTS;

8) monitorowanie procesu dyplomowania, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki prac, stosowanych wymagań i sposobu ich oceniania;

9) monitorowanie praktyk studenckich;

10) wnioskowanie do Dziekana propozycji zmian w programach kształcenia na bazie uzyskanych wyników ankietowania (pracodawców, studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych i absolwentów);

11) wnioskowanie do Dziekana propozycji zmian w zakresie infrastruktury w aspekcie osiągania zakładanych efektów kształcenia, w oparciu o wyniki ankietowania i okresowe przeglądy;

12) monitorowanie oraz ocena jakości badań naukowych prowadzonych na wydziale pod kątem ich wykorzystania w procesie kształcenia;

13) prowadzenie oceny działań projakościowych przeprowadzanych na wydziale;

14) wdrażanie zalecanych mechanizmów naprawczych i doskonalących jakość kształcenia.

Wydziałowa Komisja ds. programów kształcenia (WKPK)

Skład osobowy Komisji

a) prodziekan ds. dydaktyki jako przewodnicząca*,

b) nauczyciele akademiccy reprezentujący prowadzone na wydziale kierunki studiów w liczbie zaproponowanej przez Dziekana

c) przedstawiciele studentów, wskazani przez Samorząd Studencki Uczelni**

d) przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych*

* zarządzenie nr 59/2013 Rektora PO, ** 1 osoba z każdego kierunku

                                                                                   Tab. 2 Imienny wykaz członków Komisji ds. programów kształcenia

Lp.

Imię i nazwisko

Instytucja

1

dr Bogusława Graczykowska

Przewodnicząca Komisji

2

dr Renata Szyguła

Pracownik Wydziału

3

Renata Wojas*

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

4

dr Dawid Bączkowicz

Pracownik Wydziału

5

mgr Andrzej Banek

Pracownik Wydziału

6

Krzysztof Kurdzieko**

Student

7

Eliza Filipowicz**

Studentka

8

Anna Kubaczkowska**

Studentka

Zadania

1) tworzenie nowych oraz modyfikacja dotychczasowych programów kształcenia w celu stałego podnoszenia poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych studentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych;

2) monitorowanie programów kształcenia i uzyskiwanych efektów kształcenia, zgodnych z KRK na studiach I i II stopnia;

3) współpraca z Komisją Programową ds. studiów doktoranckich w zakresie monitorowania programów studiów doktoranckich i uzyskiwanych efektów kształcenia, zgodnych z KRK;

4) współpraca z kierownikami studiów podyplomowych w zakresie monitorowania programów studiów podyplomowych i oceny efektów kształcenia;

5) analiza ankiet absolwenckich i ankiet pracodawców pod kątem dopasowania programów kształcenia do zmieniających się potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego;

6) kontrola poprawności dokumentacji programu kształcenia sporządzanej przez nauczycieli akademickich;

7) analizowanie wymagań stosowanych wobec prac dyplomowych na studiach I i II stopnia oraz studiach podyplomowych, z uwzględnieniem poziomu egzaminów dyplomowych;

8) analiza poprawności przydzielania punktów ECTS w programach kształcenia;

9) sporządzenie i przedstawienie do akceptacji Dziekana rocznego sprawozdania z podejmowanych działań określonych w pkt 2 i 5-8.

 

Rada Instytutu

Skład osobowy1):

          dyrektor Instytutu

          kierownik katedry

          przedstawiciele interesariuszy

       Zgodnie ze strukturą Instytutu

                                                                                        Tab. 5 Imienny wykaz Dyrektorów Instytutów

 

                                                       Tab. 6 Imienny wykaz Interesariuszy zewnętrznych

Lp.

Imię i nazwisko

Instytucja / kierunek studiów

1

Renata Ruman - Dzido

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Opolu / Fizjoterapia

2

Kazimierz Jednoróg

Dyrektor Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji dla Dzieci z Porażeniem Mózgowym / Fizjoterapia

3

Barbara Bogdon

Dyrektor ZOL w Opolu / Fizjoterapia

4

Joanna Regucka

Przedstawiciel firmy ASA / Fizjoterapia

5

Grzegorz Skiba

Kierownik Działu Rehabilitacji Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie / Fizjoterapia

6

Piotr Mielec

Opolska Regionalna Izba Turystyczna / Turystyka i Rekreacja

7

Teresa i Zbigniew Leśniak

Biuro Podróży ALF / Turystyka i Rekreacja

8

Bartosz Ostrowski

Urząd Marszałkowski / Turystyka i Rekreacja

9

Renata Wojas

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego / Turystyka i Rekreacja

10

Krzysztof Job

Koordynator Opolskiego Związku Piłki Nożnej / Wychowanie Fizyczne

11

Waldemar Kobienia

Prezes zarządu OZPS, członek zarządu PZPN / Wychowanie Fizyczne

12

Mirosław Śnigórski

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Opolu / Wychowanie Fizyczne

13

Janusz Trzepizur

Radny Sejmiku Opolskiego / Wychowanie Fizyczne

Zadania

1) planowanie, przygotowanie, wdrażanie, doskonalenie oraz kontrola jakości kształcenia na kierunku studiów;

2) monitorowanie programów kształcenia i uzyskiwanych efektów kształcenia, zgodnych z KRK na studiach I i II stopnia;

4) analizowanie osiągnięć studentów i ankiet absolwentów oraz pracodawców pod kątem dopasowania programów kształcenia do zmieniających się potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego;

6) analizowanie wymagań stosowanych wobec prac dyplomowych na studiach I i II stopnia oraz na studiach podyplomowych, z uwzględnieniem poziomu egzaminów dyplomowych;

8) analiza poprawności przydzielania punktów ECTS w programach kształcenia;

9) identyfikacja i definiowanie celi dotyczących oferty edukacyjnej oraz szkoleń w zakresie perspektyw uczenia się przez całe życie;

10) współpraca z WRJK, WKPK, koordynatorem kierunku studiów, otoczeniem społeczno – gospodarczym.

Pełnomocnik dyrektora instytutu ds. jakości kształcenia

                                                                                      Tab. 7 Imienny wykaz pełnomocników dyrektorów instytutów

Lp.

Imię i nazwisko

Instytut

1

dr Edyta Majorczyk

Fizjoterapii

2

mgr Agnieszka Łoś

Turystyki i Rekreacji

3

dr Krzysztof Ziemba

Wychowania Fizycznego

Zadania

       realizacja niezbędnych działań dotyczących opracowania i przedłożenia dokumentacji programów kształcenia na kierunku studiów (nowelizacje),

       kontrola dokumentacji programów i planów studiów,

       informowanie o wszelkich nieprawidłowościach związanych z realizacją programów kształcenia,

       przygotowanie sprawozdań dotyczących jakości kształcenia,

       współpraca z Pełnomocnikiem dziekana ds. jakości kształcenia, Wydziałową Radą ds. jakości kształcenia i z Wydziałową Komisją ds. programów kształcenia.