Nazwa programu kształcenia:

Studia podyplomowe Wychowanie Fizyczne

Charakterystyka:

Celem kształcenia na studiach podyplomowych na kierunku wychowanie fizyczne jest przygotowanie merytoryczne nauczyciela do prowadzenia wychowanie fizycznego w ramach nauczania kolejnego przedmiotu wymagającego określonych kwalifikacji i uprawnień zawodowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2 listopada 2011 r. (Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego) oraz z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. (standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Cele kształcenia na studiach podyplomowych osiągane są w systemie uczenia się przez całe życie. Gruntowne przygotowanie zawodowe nauczyciela wychowania fizycznego umożliwia samodzielne uczenie się i doskonalenie umiejętności ruchowych oraz stanowi podstawę zdobywania wyższych stopni zawodowych i uprawnień w zakresie kultury fizycznej.

Zgodnie z Regulaminem studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej studia podyplomowe są odpłatne

Wymagania:

Studia podyplomowe na kierunku wychowanie fizyczne, kierowane są do nauczycieli, którzy są absolwentami studiów wyższych magisterskich / II stopnia.

Warunki rekrutacji:

Termin zgłoszeń: do 21.10.2017 r., na podstawie złożonej dokumentacji:

·     karta zgłoszenia uczestnictwa, którą stanowi wzór załącznika nr 3 do Regulaminu studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej,

·     odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich lub poświadczoną kserokopię tego dyplomu,

·     zaświadczenie o przygotowaniu pedagogicznym

·     zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na kierunku wychowanie fizyczne,

·     oświadczenie o posiadanym ubezpieczeniu,

·     2 zdjęcia legitymacyjne (3,5 x 4,5 cm, podpisane),

Cykl kształcenia:

Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są w układzie semestralnym i obejmują 3 semestry.

Data rozpoczęcia:

Listopad 2017 r.

Po utworzeniu grupy (min. 12 os.), informacja o terminie rozpoczęcia zajęć na studiach podyplomowych zostanie wysłana na adres do korespondencji lub e – mail oraz zostanie podane konto, na które należy dokonać wpłaty.

Terminy zajęć:

Zgodnie z planem studiów zajęcia realizowane są w zjazdach weekendowych.

Opłata semestralna:

1500 zł

Kierownik kursu:

Dr Bożena Wojciechowska - Maszkowska

Kontakt:

Obsługa administracyjna:

mgr Anna Śleziona;

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres:

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii

Politechnika Opolska

ul. Prószkowska 76

45-758 Opole

II Kampus Politechniki Opolskiej

Informacje udzielane są pod numerem telefonu: 77 4498250

Dodatkowe informacje dla słuchaczy:

Liczba punktów ECTS 81.

Program studiów obejmuje obowiązkowo praktykę dydaktyczną w ramach zajęć
z wychowania fizycznego.

Szczegółowe metody i formy weryfikacji zakładanych efektów kształcenia dla każdego przedmiotu na studiach podyplomowych, zawarte są w kartach opisu przedmiotu.