1. Omów zasady stosowania i doboru zadań dodatkowych w lekcji wf.
 2. Funkcje wychowania fizycznego wg wybranego autora.
 3. Hierarchia celów wychowania fizycznego – przedstaw i omów szczegółowo wybrany.
 4. Fazy kształtowania się nawyku ruchowego – konsekwencje pedagogiczne.
 5. Cele i zadania lekcji.
 6. Budowa lekcji wychowania fizycznego, tok lekcyjny i jego rodzaje.
 7. Omów zasady budowy lekcji.
 8. Efektywność lekcji: wyznaczniki skuteczności zajęć, intensyfikacja ruchowa.
 9. Scharakteryzuj czynności nauczyciela podczas prowadzenia zajęć.
 10. Charakterystyka metod odtwórczych.
 11. Charakterystyka metod usamodzielniających.
 12. Charakterystyka metod twórczych.
 13. Charakterystyka metod nauczania ruchu.
 14. Formy organizacji zajęć ruchowych: pojęcie i podział.
 15. Formy prowadzenia zajęć – podział i charakterystyka.
 16. Wymień bloki tematyczne nowej podstawy programowej wychowania fizycznego.
 17. Przedstaw kryteria oceny ucznia z wychowania fizycznego.

Omów nowoczesne tendencje w wychowaniu fizycznym, megatrendy.