1. Co kryje się pod pojęciem socjalizacja?
 2. Co to jest inteligencja i jak ją rozwijać?
 3. Omów zasadnicze kierunki filozofii starożytnej.
 4. Przedstaw poglądy metafizyczne wybranych filozofów ery nowożytnej.
 5. Co to są normy moralne i zasady etyczne?
 6. Wyjaśnij, czym są uniwersalne prawa człowieka.
 7. Scharakteryzuj kulturę fizyczną w antycznej Grecji.
 8. Przedstaw cele edukacji fizycznej w koncepcjach Komisji Edukacji Narodowej.
 9. Scharakteryzuj najważniejsze systemy gimnastyczne XIX wieku.
 10. Jakie były najważniejsze osiągnięcia polskiego sportu wyczynowego po II wojnie światowej?
 11. Omów różnice między osobowością a temperamentem.
 12. Przedstaw zadania i funkcje szkoły.
 13. Wymień i scharakteryzuj pozaszkolne instytucje wychowawcze i resocjalizacyjne.
 14. Określ znaczenie i wpływ grup rówieśniczych w rozwoju dziecka.
 15. Scharakteryzuj podejście behawioralne w psychologii.
 16. Wymień i scharakteryzuj stadia rozwoju poznawczego wg Piageta.
 17. Opisz sylwetkę rozwojową dziecka w wieku wczesnoszkolnym.