1. Kierunki badań nad motorycznością człowieka.
 2. Sprawność fizyczna – znaczenie dla przejawów motoryczności człowieka.
 3. Rozwój ruchowy człowieka w ontogenezie w okresie przedszkolnym.
 4. Rozwój ruchowy człowieka w ontogenezie w okresie młodszym szkolnym.
 5. Rozwój ruchowy człowieka w ontogenezie w okresie pokwitania i młodzieńczym.
 6. Rozwój ruchowy człowieka w ontogenezie - motoryczność wieku dorosłego i starzenia.
 7. Zmiany międzypokoleniowe w rozwoju sprawności fizycznej dzieci i młodzieży.
 8. Siła jako kondycyjna zdolność motoryczna - rodzaje i metody diagnozowania.
 9. Wytrzymałość jako kondycyjna zdolność motoryczna – rodzaje i metody diagnozowania.
 10. Szybkość i zwinność jako hybrydowe zdolności motoryczne, ich składowe i metody pomiaru.
 11. Charakterystyka koordynacyjnych zdolności motorycznych (KZM) - definicje i struktura wewnętrzna.
 12. Aktywność fizyczna w optymalizacji masy i składu ciała.
 13. Pomiar aktywności fizycznej.
 14. Metody oceny sprawności fizycznej (motorycznej) człowieka.
 15. Zastosowania i podział biomechaniki
 16. Metoda wyznaczania ogólnego środka masy ciała człowieka
 17. Analiza kinetyczna i kinematyczna ruchu – scharakteryzuj na przykładach
 18. Dźwignie biomechaniczne – omów typy, rodzaje i podaj przykłady
 19. Metody pomiaru równowagi ciała człowieka
 20. Mięsień jako siłownik i amortyzator – wyjaśnij i podaj przykład
 21. I prawo Newtona – omów na przykładzie wybranej dyscypliny sportowej
 22. II prawo Newtona – omów na przykładzie wybranej dyscypliny sportowej
 23. III prawo Newtona - omów na przykładzie wybranej dyscypliny sportowej
 24. Prędkość chwilowa i średnia w sporcie – omów na przykładzie biegu na 400 m
 25. Rola sił tarcia w sporcie – scharakteryzuj na przykładzie wybranej dyscypliny sportowej
 26. Analiza dynamiczna odbicia w skokach – scharakteryzuj na przykładzie wybranej dyscypliny sportowej
 27. Wymień mięśnie pracujące w czasie biegu sprinterskiego, scharakteryzuj jeden z nich.
 28. Wymień konkurencje rzutowe, scharakteryzuj wybraną.
 29. Podaj nazwiska najważniejszych polskich miotaczy. Wymień znanych miotaczy z województwa opolskiego.
 30. Przedstaw najważniejsze różnice między biegiem a chodem sportowym. Jakie rodzaje marszów i chodów stosuje się w rekreacji.
 31. Przedstaw podział biegowych konkurencji lekkoatletycznych. Scharakteryzuj jeden bieg.
 32. Scharakteryzuj wytrzymałość jako zdolność motoryczną. Przedstaw dyscypliny sportu o charakterze wytrzymałościowym.
 33. Scharakteryzuj siłę jako zdolność motoryczną. Przedstaw dyscypliny sportu o charakterze siłowym.
 34. Wymień skoki lekkoatletyczne. Scharakteryzuj jeden wybrany.
 35. Przedstaw typową lekcję lekkoatletyki w szkole.
 36. Lekkoatletyka i ekologia: przedstaw zajęcia ruchowe w klasach I – III.
 37. Wyjaśnić różnice w pojęciach kultura fizyczna, wychowanie fizyczne, sport, rekreacja.
 38. W przystępny dla dzieci sposób przedstawić wpływ ćwiczeń fizycznych na organizm człowieka.
 39. Dokonać podziału dyscyplin sportowych zgodnie ze zdolnościami kondycyjnymi i koordynacyjnymi.
 40. Dymorfizm płciowy i jego znaczenie w wychowaniu fizycznym – różnice istotne w wychowaniu fizycznym, kryteria doboru ćwiczeń.
 41. Wymień najważniejsze zasady bezpieczeństwa na lekcjach wychowania fizycznego.
 42. W klasie jest dużo dzieci otyłych. Przedstawić swoją koncepcję udziału tych dzieci w szkolnym systemie kultury fizycznej.
 43. Przedstawić koncepcje lekcji zabaw i gier ruchowych w wybranej grze drużynowej.
 44. Wymień elementy zdrowego stylu życia, dokonaj ich charakterystyki.
 45. Przedstaw zastosowanie metody analitycznej i syntetycznej w nauczaniu wybranego elementu technicznego.
 46. Cechy charakterystyczne wybranych gier zespołowych - co odróżnia i co łączy 4 najbardziej popularne gry zespołowe.
 47. Metodyka nauczania wybranego elementu techniki w koszykówce.
 48. Metodyka nauczania wybranego elementu techniki w piłce siatkowej.
 49. Metodyka nauczania wybranego elementu techniki w piłce ręcznej.
 50. Metodyka nauczania wybranego elementu techniki w piłce nożnej.
 51. Czym powinna się charakteryzować poprawna rozgrzewka przed zajęciami ruchowymi – warianty rozgrzewki.
 52. Przedstaw swoją koncepcję naboru / promocji do pozalekcyjnych zajęć w szkole podstawowej w wybranej dyscyplinie sportowej.
 53. Podaj przykład zastosowania gry szkolnej w procesie nauczania elementów technicznych w grach zespołowych.
 54. Przedstawić główne mięśnie pracujące w czasie ruchu charakterystycznego dla wybranej przez siebie czynności ruchowej.
 55. Omówić typowy tok lekcji z wybranej gry zespołowej.