Katedra Sportu

45-758 Opole, ul. Prószkowska 76, II Kampus PO, budynek 9

Pracownicy Katedry Sportu
prof. dr hab. Janusz Iskra                                  -  Kierownik Katedry
prof. dr hab. Józef Wojnar
dr hab. Rafał Tataruch, prof. PO
dr hab. Ivan Cillik, prof PO
dr Ryszard Marcinów
dr Dariusz Nawarecki
dr Danuta Plewnia
dr Katarzyna Sojka - Krawiec
dr Magdalena Tataruch
mgr Bozena Baniak
mgr Roman Firlus

Sekretariat Katedry

Jolanta Kukułka
Pokój 326 bud.9
 

Realizowane tematy prac naukowych:

1. Zmiany poziomu sprawności ruchowej i wydolności organizmu u osób o różnym

poziomie aktywności ruchowej.

2. Somatyczne, sprawnościowe i środowiskowe uwarunkowania wyników sportowych w

grupach o różnych formach aktywności sportowej.

3. Społeczno - pedagogiczne problemy rozwoju edukacji i edukacji fizycznej

w przeszłości i dobie przemian.

4. Humanistyczne aspekty wychowania fizycznego. Tradycje i perspektywy.

5. Kultura fizyczna i sport jako niezbywalne komponenty nowej jakości życia.

7. Wzory kultury somatycznej a styl życia.

7. Rola osobowości w systemie zarządzania.

Główne tematy naukowo - badawcze podejmowane w Katedrze:

1. Poszukiwanie czynników decydujących o mistrzostwie w wybranych dyscyplinach

sportowych.

2. Określenie parametrów decydujących o wynikach sportowych na różnych etapach

rozwoju osobniczego (biologicznego) i sportowego (kariera sportowa).

3. Morfologiczne i funkcjonalne uwarunkowania osiągnięć sportowych.

4. Weryfikacja testów sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej w grupie

dzieci 6 - 9 letnich.

5. Wydolność beztlenowa i tlenowa kobiet i mężczyzn o różnej aktywności ruchowej.

6. Określenie podstawowych parametrów nowej jakości życia jako kategorii dynamicznej.

7. Edukacja w okresie przemian ustrojowych kraju.

8. Potrzeby i aspiracje edukacyjne różnych środowisk.

9. Analiza funkcjonalno - strukturalna w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu.

10. Metoda oceny predyspozycji psychologicznych osobowości, menadżera - lidera,

menadżera - partnera.