Politechnika Opolska ogłasza nabór uczestników projektu „Fizjoterapeuto – czas na dobry staż 2”. Do udziału w projekcie zapraszamy studentów II roku stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku fizjoterapia, prowadzonych przez Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej.

Celem głównym projektu jest uzyskanie nowych kompetencji zawodowych przez 40 studentów, poprzez organizację wysokiej jakości staży u pracodawców oraz zapewnienie praktycznego wykorzystania kierunkowych efektów kształcenia.

Program stażowy będzie realizowany w 2 edycjach:

  • 1 edycja: od 1.02.2018 r. do 31.07.2018,
  • 2 edycja: od 1.10.2018 r. do 31.03.2019.

Kandydaci zainteresowani udziałem w programie stażowym zobowiązani są złożyć następujące dokumenty, których wzory są dostępne na stronie internetowej projektu:

1) formularz zgłoszeniowy do programu staży wraz z deklaracją udziału w projekcie;

2) zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania;

3) oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dodatkowo kandydat załącza:

  • zaświadczenie z Centrum Obsługi Studenta o formalnym statusie studenta wraz z potwierdzoną średnią ocen z ostatniego zaliczonego roku studiów;
  • dokumenty potwierdzające aktywność studencką i naukową stanowiące kryteria oceny wymienione w ust. 3 pkt 2 Regulaminu odbywania staży u pracodawców (np. zaświadczenie o udziale w kole naukowym potwierdzone przez opiekuna naukowego, potwierdzenie udziału w konferencji).

Szczegółowe informacje i dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie: https://dobry-staz-if.po.opole.pl/ w zakładce DOKUMENTY

Dokumenty należy dostarczyć osobiście bądź przesłać pocztą / przesyłką kurierską w terminie:

od dnia 29 listopada 2017 r. do dnia 05 grudnia 2017 r.
w godzinach od 8:00 do godziny 14:00


na adres:

Politechnika Opolska
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
Biuro Prodziekana ds. dydaktyki
p. mgr Dagmara Tokarska – Suchy
ul. Prószkowska 76, budynek 9, pokój nr 2
45-758 Opole
z dopiskiem tytułu projektu „Fizjoterapeuto – czas na dobry staż 2”

W przypadku wysyłki dokumentów pocztą / przesyłką kurierską o dacie wpływu decyduje data faktycznego dostarczenia (nie obowiązuje data stempla).